Marko Paliaga2021-06-29T15:16:28+00:00

Nastavljamo zajedno sa vama kao i do sada dosljedno u provedbi izbornih zadataka koje smo si zadali, a sve u cilju zajedničkog stvaranja kvalitetnijeg života u Istri. Podizanje životnog standarda podrazumijeva zaštitu prava svih naših građana, koordinaciju društvenih aktivnosti i gospodarskog razvoja, praćenje trendova tehnološkog razvoja i komunalnog standarda.

U skoro 30 godina aktivnog djelovanja IDS je zahvaljujući progresivnim politikama stvorio prepoznatljiv regionalni identitet, stabilno gospodarstvo i visoku kvalitetu života u Istri.

IDS se od samog osnivanja zalaže za istinsku demokraciju!

ŽELIMO UVIJEK ISTO – državu utemeljenu na građanskim i političkim pravima, poštivanje temeljnih ljudskih prava, multietničnost i multikulturalnost, njegovanje važnosti suživota, antifašističkih vrijednosti, tekovina Domovinskog rata i vjersku toleranciju.

Izgradili smo zajednicu koja poštuje i njeguje različitosti kroz uvažavanje prava nacionalnih manjina koje žive u Istri. Od 1993. godine naša stranka upravlja većinom istarskih gradova i općina što nam pruža izuzetnu čast i zadovoljstvo. Pozitivnom i konstruktivnom politikom kroz 7 mandata brige o sugrađanima i zavičaju IDS je izgradio prepoznatljiv imidž. Rezultati nam dokazuju da je IDS najuspješnija regionalna stranka u Europi i jedna od najstabilnijih u Republici Hrvatskoj.


Insieme a voi, come finora, continuiamo ad attuare coerentemente i compiti elettorali che ci siamo prefissati, nell’intento di creare insieme una vita migliore in Istria. Il miglioramento dello standard di vita implica la tutela dei diritti di tutti i nostri cittadini, il coordinamento delle attività sociali e dello sviluppo economico, l’osservazione delle tendenze di sviluppo della tecnologia e dello standard di fornitura dei servizi comunali.

In quasi 30 anni di attività, grazie alle sue politiche progressiste, la DDI ha creato un’identità regionale riconoscibile, un’economia stabile e un altro tenore di vita in Istria.

Sin dalla sua fondazione la DDI si impegna a favore della democrazia vera!

VOGLIAMO SEMPRE LO STESSO: uno Stato basato sui diritti civili e politici, il rispetto dei diritti umani fondamentali, la multietnicità e la multiculturalità, l’attenzione per la salvaguardia della coesistenza, dei valori dell’antifascismo, del retaggio della Guerra Patriottica e la tolleranza religiosa.

Abbiamo costruito una comunità che rispetta e promuove le diversità riconoscendo i diritti delle minoranze nazionali che vivono in Istria. Dal 1993 il nostro partito amministra la maggior parte delle città e dei comuni istriani e questo ci rende particolarmente fieri e lieti. Con una politica positiva e costruttiva nel corso di 7 mandati in cui si è presa cura dei concittadini e del territorio natio, la DDI ha acquisito un’immagine ben riconoscibile. I risultati dimostrano che la DDI è il partito regionale di maggior successo in Europa e uno dei partiti più stabili nella Repubblica di Croazia.

RAZVOJ ZA BUDUĆNOST!

Slučajnost u Istri ne postoji! Svaki korak i svaka aktivnost promišljena je za stvaranje prepoznatljive kvalitete života, sigurnosti i prosperiteta svih naših građana. Istra kao regija prepoznatljiva je širom svijeta, ne samo u Europi. Proteklih 28 godina radimo i zajedno stvaramo regiju koja je generator napretka, intenzivnih gospodarskih aktivnosti, visokog životnog standarda, uz bok najrazvijenijim gradovima Hrvatske. Činjenica je da Istra ima najnižu stopu nezaposlenosti, ostvaruje trećinu ukupnog turističkog prometa te najvišu stopu bruto domaćeg proizvoda poslije Zagreba.

Društvene i građanske vrijednosti, postaju atributi koji krase Istru pored njezine istinske prirodne ljepote, ugodne sredine i kvalitete života te prepoznatljive kreativnosti.

Istra je prepoznatljiva i u Europarlamentu gdje je putem svojeg zastupnika aktivna u promociji autohtonih istarskih i hrvatskih vrijednosti te ravnopravna članica u svim institucijama Europske unije.

Istru čine prvenstveno njezini ljudi! Građani Istre daju neosporni doprinos njezinom statusu razvijene i progresivne regije, ugodne za život. Naši građani grade i stvaraju, razvijaju poduzetničke ideje, poznati su inovatori, neumorno njeguju poljoprivrednu tradiciju i ribarstvo, vjeruju u mudru, stvaralačku i konstruktivnu dugoročnu regionalnu politiku IDS-a.


LO SVILUPPO PER IL FUTURO!

La casualità, in istria, non esiste! Ogni passo e ogni attività vengono soppesati attentamente nell’intento di raggiungere un livello apprezzabile di qualità della vita, sicurezza e prosperità per tutti i nostri cittadini. L’Istria è una regione riconoscibile in tutto il mondo e non solo in Europa. Negli ultimi 27 anni abbiamo lavorato e creato insieme una ragione che genera progresso, attività economiche intensive e un alto standard di vita, alla pari delle città più sviluppate della Croazia. È un dato di fatto: l’Istria ha il tasso di disoccupazione più basso, registra un terzo del fatturato turistico complessivo e vanta il più alto tasso di crescita del prodotto interno lordo dopo Zagabria.

I valori sociali e civili diventano caratteristiche distintive che rendono più bella l’Istria proprio come la sua autentica bellezza naturale, il suo gradevole ambiente, la qualità della vita e la creatività che la contraddistingue.

L’Istria si distingue anche nel Parlamento Europeo dove, attraverso il suo rappresentante, promuove attivamente i valori autoctoni istriani e croati ed è membro a pieno titolo di tutte le istituzioni dell’Unione Europea.

L’Istria è costituita in primo luogo dalla sua gente! I cittadini istriani danno un contributo inconfutabile al suo status di regione sviluppata e progredita di apprezzabile vivibilità. I nostri cittadini costruiscono e creano, sviluppano idee imprenditoriali, sono famosi come innovatori, si dedicano instancabilmente alla tradizione agricola e alla pesca e credono nella politica regionale della DDI che, nel lungo termine, è saggia, produttiva e costruttiva.

DECENTRALIZACIJOM DO ODRŽIVOG RAZVOJA!

Decentralizacija kao jedan od glavnih političko-upravljačkih sustava u suvremenom globaliziranom društvu podrazumijeva raspolaganje vlastitim prihodima i imovinom kao osnovnim polugama razvoja. Snažna regija podrazumijeva slobodu u odlučivanju, slobodu u definiranju ciljeva i potreba, slobodu u planiranju i kreiranju radnih mjesta, slobodu u organizaciji života u Istri. Odlučujmo više sami slobodan je prijevod riječi decentralizacija.

IDS se beskompromisno zalaže za decentralizaciju kao osnovnu polugu našeg političkog djelovanja. Decentralizacijom uključujemo građane u zajedničko odlučivanje za zajednički razvoj.


UN DECENTRAMENTO CHE PORTA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE!

Il decentramento, uno dei principali sistemi di gestione politica nella moderna società globalizzata, presuppone la facoltà disporre dei propri introiti e del proprio patrimonio quali leve essenziali dello sviluppo. Per regione forte si intende una regione che ha la libertà di decidere, la libertà di definire obiettivi e necessità, la libertà di pianificare e creare posti di lavoro, la libertà di organizzare la vita in Istria. Decidiamo autonomamente in più ambiti è la traduzione della parola decentramento in parole povere.

La DDI si impegna senza compromessi a favore del decentramento quale leva fondamentale della nostra attività politica. Con il decentramento facciamo partecipare i cittadini al processo decisionale comune volto allo sviluppo comune.

Bez zadrške možemo reći da je Rovinj-Rovigno jedan od reprezentativnijih gradova u široj regiji. Poznat je po razvijenom gospodarstvu, prirodnim potencijalima, najvišem prihodu po glavi stanovnika u Republici Hrvatskoj, po visokim standardima u području predškolskog i školskog obrazovanja, sustava socijalne skrbi, razvijenoj komunalnoj infrastrukturi, uređenim javnim površinama i zajedničkim zonama koje koriste njegovi građani, kao i prepoznatljivoj hortikulturnoj uređenosti i ekološkoj osviještenosti građana.

Rovinj-Rovigno je grad kojim se predstavlja Istra i Hrvatska!

Kada se govori o biserima naše države i predstavljanjima u prestižnim turističkim časopisima u prvom redu se spominje Rovinj-Rovigno. Prvenstveno zbog iskonske ljepote, ali i zbog sačuvane tradicije, ambijenta te doživljaja posjetitelja koji se prenose. Osebujna kulturna baština i karakter starosjedioca, te riječ dobrodošlice svakom posjetitelju, Rovinježi čuvaju i njeguju iz generacije u generaciju.  Rovinj-Rovigno je danas u turističkoj ponudi konkurentan na svjetskoj razini što govori da Istra zna i može.


Senza ombra di dubbio possiamo dire che Rovinj-Rovigno è una delle città più rappresentative fra quelle della sua regione in senso lato. È nota per l’economia sviluppata, i potenziali naturali, il reddito pro capite più alto della Repubblica di Croazia, gli alti standard in materia di istruzione prescolare e scolare, il sistema di assistenza sociale, il grado di sviluppo dell’infrastruttura per i servizi comunali, il decoro delle aree pubbliche e delle zone destinate all’suo collettivo dei cittadini, ma anche per la peculiare bellezza dei suoi giardini e l’alto livello di sensibilizzazione ambientale dei cittadini.

Rovinj-Rovigno è il biglietto da visita dell’Istria e della Croazia!

Quando i gioielli del nostro paese vengono  presentati nelle più prestigiose riviste turistiche si parla, in primo luogo, di Rovinj-Rovigno, innanzitutto in riferimento alla sua autentica bellezza, ma anche per la tradizione rimasta intatta, l’ambiente e l’esperienza descritta nel passaparola dei visitatori. Il patrimonio culturale specifico, il carattere della popolazione autoctona e le parole di benvenuto rivolte ad ogni visitatore sono una tradizione custodita e tramandata dai Rovignesi di generazione in generazione. Rovinj-Rovigno oggi è competitiva nel contesto dell’offerta turistica mondiale e questo indica che l’Istria ci sa fare ed è capace.

NOVI RAZVOJ!

Svako razdoblje donosi nove izazove. Izazovi poput pandemije COVID 19 su još jednom pokazali da IDS Rovinj-Rovigno zajedno sa svojim stručnim i kompetentnim kadrovima zna upravljati našim gradom. U posljednje 4 godine učinjeni su jedinstveni pomaci u izgradnji i razvoju našega grada.

Prisjetimo se izgradnje novih vrtića, uređenja bolnice, proširenja doma za starije osobe, izgradnje Sjeverne luke, izgradnje gradskog bazena, uređenja Šetališta Vijeća Europe, brojnih kružnih tokova, uređenja plaža, novih biciklističkih staza, novih nogostupa, uređenih cesta, novih dječjih igrališta, parkova i zelenih površina.

Omogućiti svim našim građanima da dostojno žive i rade, da ostanu u mjestu rođenja, ostvare svoje snove kako su to činili njihovi preci, naš je temeljni cilj.

Jednako želimo i za naše sugrađane koji su Rovinj-Rovigno odabrali za svoj novi dom kojeg poštuju i vole sa svim svojim pravima i obvezama. Stoga će zalaganje za daljnji gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta kroz nove poduzetničke zone i dalje biti naš primarni zadatak za koji ćemo upregnuti nova znanja i energiju, kao i dragocjeno iskustvo. Gospodarski rast je osnovna poluga budućeg razvoja, najjači alat za uspješnu socijalnu i demografsku politiku.


UN NUOVO SVILUPPO!

Sogni periodo comporta delle sfide nuove. Quelle come la pandemia COVID 19 hanno mostrato, ancora una volta, che la DDI di Rovinj-Rovigno, insieme al suo personale competente ed esperto, sa gestire la nostra città. Negli ultimi 4 anni sono stati fatti singolari progressi nella costruzione e nello sviluppo della nostra città.

Basti pensare alla costruzione di nuovi asili, alla ristrutturazione dell’ospedale, all’ampliamento della casa per anziani, alla costruzione del porto settentrionale, alla costruzione della piscina cittadina, alla sistemazione del Lungomare del Consiglio d’Europa, alle numerose rotatorie, alla sistemazione delle spiagge, alle nuove piste ciclabili, ai nuovi marciapiedi, alle strade sistemate, alle nuove aree gioco per bambini, ai parchi e alle aree verdi.

Far sì che tutti i nostri cittadini vivano e lavorino dignitosamente, rimangano del luogo natio, realizzino i propri sogni proprio come i loro antenati, è il nostro obiettivo fondamentale.

E vogliamo lo stesso anche per i nostri concittadini che hanno scelto Rovinj-Rovigno come loro nuova casa, da amare e rispettare con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. Pertanto l’impegno per un ulteriore sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso nuove zone imprenditoriali sarà ancora il nostro compito primario, che ci farà mettere in campo nuove conoscenze ed energie, ma anche esperienze preziose. La crescita economica è la leva principale dello sviluppo futuro, lo strumento più efficace per una sana politica sociale demografica.

“Potrudimo se da dobijemo ono što volimo, jer će nas inače prisiliti da volimo ono što dobijemo.”

Do sada su nam naše građanke i građani iskazali povjerenje za sedam mandata. Nije bilo nedoumica niti nejasnih puteva, nikakvih ili slabih alternativa, te su vrlo jasno rekli da žele ići našim putem, da ono što radimo jest pravi put za sve nas! 

Sveukupno brojimo više dogovora, razumjevanja, građenja i uspjeha u odnosu na propuste, probleme i polemike.

Osluškujući svoje sugrađane, IDS je gradio i vodio politiku stvaranja, uzajamnosti i zajedničkog razvoja i to kroz pokretanje novih programa prilagođenih lokalnim i regionalnim potrebama njegujući temeljne ljudske i političke vrijednosti.

Stvarajući malo „kraljevstvo“ za sve svoje sugrađane, opjevano u svečanoj pjesmi La viecia batana, IDS je u svoje programe ugradio ljubav prema svojim ljudima i svojem kraju.   

Uspjeh IDS-a Rovinja-Rovigno, Istre, je u postavljanju važnosti lokalnih potreba i vlastitog razvoja na prvo mjesto! IDS je kroz 28 godina djelovanja pokazao da je više od politike te da je vrijeme da se decentralizacijom države razvije još kvalitetniji i brži put prosperiteta.

Budite uz IDS – za sigurnu, gospodarski razvijenu i stabilnu budućnost našeg grada i za sve naše građanke i građane Rovinja-Rovigno.

Ostanite uz nas!

S našim ljudima, u nove uspjehe!


“Impegnamoci a raggiungere ciò che amiamo o dovremmo rassegnarci ad amare quello che ci resta”

Finora i nostri cittadini ci hanno accordato la propria fiducia per sette mandati. Senza dubbi o insicurezze sulla strada da prendere, senza ripiegare su percorsi alternativi impraticabili o poco convincenti, ci hanno indicato chiaramente che vogliono seguire la nostra strada, perché quello che stiamo facendo è la strada giusta per tutti noi!

Abbiamo totalizzato più consenso, comprensione, costruttività e progresso rispetto alle carenze, i problemi e le polemiche.

Per la DDI l’ascolto dei suoi concittadini è stato il fondamento e il punto di riferimento per lo sviluppo di una politica costruttiva, basata sulla reciprocità e sul progresso, perseguito congiuntamente, mediante nuovi programmi adeguati alle necessità locali e regionali e attraverso la cura per i valori umani e politici fondamentali.

Nel creare, per tutti i suoi concittadini, il piccolo “regno” celebrato nel canto solenne  La viecia batana, la DDI ha incluso nei suoi programmi l’amore per la propria gente e la propria terra.

Il successo della DDI di Rovinj-Rovigno, dell’Istria, sta nel porre l’accento sullo sviluppo e sulle necessità locali! In questi 28 anni del suo operato la DDI ha dimostrato di andare oltre la politica e ora è giunto il momento di aprire la strada verso la prosperità facendo leva sul decentramento dello Stato.

Siate al fianco della DDI – per un futuro sicuro, economicamente prospero e stabile della nostra città per tutti i nostri cittadini e le nostre cittadine rovignesi.

Rimanete al nostro fianco!

Con la nostra gente, verso nuovi successi!

IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE CUVI

COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CUVI

PREMJEŠTAJ AUTOBUSNOG KOLODVORA

COSTRUZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DEGLI AUTOBUS

OBNOVA GLAVNOG TRGA

RINNOVO DELLA PIAZZA PRINCIPALE

POČETAK IZGRADNJE JUŽNE LUKE / LUKOBRAN SV. KATARINA

INIZIO DELLA COSTRUZIONE DEL PORTO MERIDIONALE / COSTRUZIONE DEL FRANGIFLUTTI DELL ISOLA DI SANTA CATERINA

IZGRADNJA ATLETSKOG POLIGONA

COSTRUZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA

IZGRADNJA POS STANOVA

PROGRAMMA DI EDILIZIA AGEVOLATA

dr.sc. Marko Paliaga – CURRICULUM VITAE2021-04-07T10:24:10+00:00

prof.dr.sc. MARKO PALIAGA – rođen u Puli, 11.01.1974. Osnovnu i srednju ekonomsku školu pohađao je u Puli. Nakon završene srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Puli, smjer marketing gdje je 1997. diplomirao s temom «Analiza strateškog asortimana štedno kreditne službe “Flacius”. Magistrirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer marketing u listopadu 2003. na temu „Strateški urbani marketing“. Doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli na temu branding i konkurentnost gradova. 08.04.2011. uspješno promoviran u izbor docenta od strane Fakultetskog Vijeća.U prosincu 2015. promoviran u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor.

WWW.MARKOPALIAGA.COM

RADNO ISKUSTVO:

 • 1993. – 1994. Triglav osiguranje d.d.- istra osiguranje d.d., prestavnik za prodaju osiguranja
 • 1995. – 1996. Media V. Rovinj, Virgo advertising ljubljana, media planer
 • 1996. – 1997. ŠKZ Flacius Pula, suradnik u službi marketinga
 • 1998. – 1999. Media V. Rovinj, Virgo advertising Ljubljana, voditelj projekta
 • 1999. – 2006. Grad Rovinj Gradsko poglavarstvo, Stručni suradnik za komunalne poslove, Voditelj odsjeka za razvoj i gospodarstvo, Pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav
 • 2006. – Komunalni servis d.o.o. Rovinj, direktor
 • 2014. – Komunalni servis d.o.o. Rovinj, direktor i Odvodnja Rovinj Rovigno direktor
 • 2017. – Gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno

STRUČNA IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE:

 • Izobrazba za Internog auditora i Lead auditora, IS0 9001:2000, izdano od LLoyd Registera iz Zagreba;
 • Izobrazba iz Public managementa Cleveland State University 2001., Cleveland, USA;
 • Završeni stručni tečajevi FOIP za izradu, procjenu i vođenje složenih investicijskih projekata 2001. i 2002.;
 • Ministarstvo za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo, Izobrazba za obrazovanje poduzetnika 2002.;
 • Položen državni stručni ispit , pristav I vrste zvanja, 2003.;
 • Položen ispit za neposrednog ovlaštenika prema zakonu o Zaštiti na radu, 2008.;
 • Certifikat Zagrebačke škole ekonomije i managementa, Sport, turizam i lokalni razvoj, 2009.;
 • Certifikat Altius savjetovanja Kontroling troškova, 2009., Certifikat Altius savjetovanja Forenzično računovodstvo i kontroling 2010., Certifikat Altius savjetovanja Upravljanje likvidnošću i novčanim tokovima, 2010., Certifikat Altius Napredna statistika u MS Excelu, veljača 2012., Certifikat Altius Gerilla Menedžment, lipanj 2012.;
 • Upravljanje projektima, Primakon d.o.o., 2013.;
 • Stručnjak zaštite okoliša, 2014.,
 • Visoka škola za sigurnost, Zagreb HALPET izobrazba MQ manager modularni predmet, veljača-srpanj 2014.
 • Voditelj Financijskog upravljanja i kontrole, Maestro učilište, 2015.
 • Potvrda o obavljenoj izobrazbi o gospodarenju otpadom, Adria, Pula, 2015.
 • nternal QMS and EMS Auditor training course, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, LRQA-LLoyd, Zagreb, 2015.
 • Osposobljavanje za poslove trenera Karatea, 2019., Sportsko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb.

OPIS NASTAVNE, ZNANSTVENE I STRUČNE DJELATNOSTI

 • 2004. Predavač IDA d.o.o. na temu Marketinga
 • 2006.-2007. Vanjski suradnik, gost na katedri za Marketing kod prof.dr.sc. Bruno Grbac
 • 2007. Suradnik na katedri za marketing, vježbe i seminari, kod prof.dr.sc. Franjić Zoran
 • 2007.-2010. Suradnik na projektu Strateški marketing – stvaranej identiteta konkurentnog gospodarstva kod prof.dr.sc. Bruno Grbac
 • 2008. Izbor u nastavno zvanje viši asistent
 • 2008.-2009. Nositelj dijela kolegija Marketing, kod doc.dr.sc. Arijana Nefat i vježbi iz predmeta Logistika kod prof.dr.sc. Danijela Križman
 • 2010. Kolegij Marketing i Logistika vježbe, te kolegij Marketing financijskih institucija
 • 2011.-04.03. Nastupno predavanje Marketing društvenih mreža
 • 2011.-08.04. Izbor u nastavno zvanje docent
 • 2012. Kolegij Marketing financijskih institucija
 • 2015.-23.12.2015. Izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor
 • 2020.-28.09.2020. Reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor

Odluka o izboru u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesera
Odluka o reizboru u naslovno znanstveno zvanje izvanredni profesor

GOSPODARSTVO – ECONOMIA2021-04-14T16:57:00+00:00

Razvoj gospodarstva će i dalje biti temeljni cilj našeg ukupnog političkog djelovanja i upravljanja u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine.

PAMETNI RAZVOJ!

Razvijati društvo, u skladu s njegovim mogućnostima, umjetnost je i mudrost. Vođeni politikom pametnog razvoja povezujemo različite, ali komplementarne gospodarske grane. Osnovna razvojna poluga grada Rovinj-Rovigno je turizam, odnosno hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Sinergijom između osnovnih gospodarskih djelatnosti i sekundarnih djelatnosti, kao što su proizvodnja domaće hrane i pića, proizvodnja autohtonih suvenira, kulturna i sportska djelatnost uspješno je produljena glavna turistička sezona i omogućen veći priljev prihoda.

U smjeru pametnog razvoja i jačanja gospodarstva potrebno je aktiviranje i jačanje utjecaja jedinica lokalne samouprave. Jedan od glavnih pr oblema na tom putu je samostalno upravljanje lokalnom imovinom koja je trenutno pod upravljanjem države. Država u tom smislu otežava razvoj i koči daljnje korake ka kvalitetnijem i boljem životu na našim prostorima. Programi snaženja jedinica lokalne samouprave obuhvaćaju preuzimanje niza objekata koji su trenutno u državnom vlasništvu kako bi omogućili daljnji i brži razvoj lokalnog poduzetništva i obrtništva.

Bitku za ovo naše pravo nastavit ćemo kao i do sada putem naših saborskih zastupnika kroz prijedloge izmjena zakona o graditeljstvu, poljoprivrednom zemljištu, ali i izmjenama različitih propisa po svim temama kojima se do sada otežavao snažniji razvoj gradova i općina.

Svakako ćemo nastaviti s dosadašnjim razvojem infrastrukture za poljoprivredu koja treba olakšati daljnji razvoj i plasman poljoprivrednih proizvoda, i to kroz razvoj specijaliziranog centra za poljoprivrednike putem novootvorene poljoprivredne trgovine te naše gradske tržnice. Kroz natječaje za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,  kao i do sada, poticat ćemo naše mlade poljoprivrednike na početak proizvodnje uz maksimalnu zaštitu svih naših dosadašnjih posjednika.

Razvoj i očuvanje ribarstva i dalje čvrsto vidimo kroz zadržavanje tvornice Mirne u Rovinju-Rovigno kao i kroz izgradnju i razvoj ribarske infrastrukture u gradskoj luci, Južnoj luci te kroz razvoj ribarske luke Valdibora.

U proteklom mandatu razvijali smo Sjevernu luku s ciljem povrata grada pomorstvu i ribarstvu. U narednom mandatu aplicirat ćemo na projekte Europske unije za nastavak uređenja Južne luke, za izgradnju Sjevernog lukobrana na otoku Katarina i pripremu projektne dokumentacije za uređenje nove komunalne lučice u Veštru.

GLAVNI PRAVCI DALJNJEG RAZVOJA GOSPODARSTVA

Gospodarska zona Gripole-Spine

 • Pristupit ćemo realizaciji nekoliko gradskih zemljišta za ICT projekte kako bi privukli inovativne mlade poduzetnike.
 • Osigurat ćemo dodatna zemljišta za naše poduzetnike za najam po 1 EUR/m2 godišnje, osigurati popuste i poticaje na komunalni doprinos i komunalnu naknadu za investicije u zoni.
 • Osigurat ćemo zemljište za manji otkupni centar poljoprivrednih proizvoda sa pripadajućom hladnjačom.
 • Izgradit ćemo moderan vatrogasni dom.
 • Stvorit ćemo dodatne uvjete za nova ulaganja u nove proizvodne i poslovne sadržaje.
 • U sklopu zone razvit ćemo i centralno skladište i gradski arhiv za potrebe svih ustanova grada Rovinja-Rovigno.

Razvoj pomorske infrastrukture

 • U sjevernoj zoni Valdibora predviđena je izgradnja ribarske infrastrukture financirana sredstvima Europske unije koja će nastaviti biti infrastrukturna okosnica budućeg snažnijeg razvoja ribarstva u našemu gradu.
 • Iz sredstava Europske unije ćemo financirati kompletnu sanaciju obale Valdibora čime će se stvoriti još bolji uvjeti za pristanak brodica.
 • U cilju zaštite rovinjske povijesne luke te smanjivanja utjecaja klimatskih promjena izgradit ćemo lukobran Katarina na sjevernom dijelu otoka. Radovi koji su već započeli financirat će se sredstvima Europske unije.
 • Usmjerit ćemo projektne i organizacijske napore u preseljenje neadekvatne benzinske postaje Valdibora na sigurnije i zaštićenije mjesto u sklopu šireg područja Valdibore.
 • Izgradnjom komunalne lučice San Pelagio uz Bolnicu, kapaciteta do 250 vezova, smanjili smo pritisak na komunalne vezove u gradskoj luci te će se sada dio uređenja usmjeriti na izgradnju niza parkirališta uz uređenje sjeverne plaže kao i gradske rekreacijske šetnice do zgrade bivše željezničke stanice.
 • U smislu jačanja kapaciteta vezova u ovom mandatu izvršit ćemo cjelokupnu pripremu dokumentacije i dozvola za izgradnju nove komunalne lučice Veštar.
 • Nastaviti ćemo i sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije o gradnji nove Južne gradske luke sa ciljem nastavka osiguranja gospodarskih komercijalnih i komunalnih vezova u našem gradu.
 • Stvarat ćemo uvjete za nastavak poslovanja tvornice ribljih konzervi i prerađevina Mirna, naše jedine prehrambene industrije. Omogućit ćemo neometan razvoj i modernizaciju na postojećoj lokaciji u Rovinju-Rovigno. U suradnji sa tvornicom Mirna izgrađen je i novi pročistač otpadnih voda.
 • U proteklom mandatu osigurali smo nesmetane uvjete za jednu od važnih investicija u našem gradu, uređenje Stare hladnjače koje će se dogoditi u narednim godinama.

Poslovna zona Turnina

 • Protekli mandat usmjerili smo na razvoj zone Gripole Spine u kojoj je svoje mjesto za poslovanje, rast i razvoj steklo preko 20-tak poduzetnika i javnih ustanova i poduzeća. U narednom mandatu, do 2025. godine radit ćemo i aktivno stvoriti preduvjete kroz plan i dokumentaciju za razvoj ove nove poslovne zone u kojoj predviđamo više polivalentnih građevina namijenjenih ICT industriji, proizvodnji, turizmu te zabavi, a sve u cilju razvoja novih poduzetničkih projekata, osobito upotpunjavanja ponude deficitarnih sadržaja u gradu.

Novi poduzetnički inkubator i coworking centar

 • Novi poduzetnički inkubator razvit ćemo u nastavku ulice Augusta Ferrija u bivšem odmaralištu za koje se priprema dokumentacija. Upotpunit ćemo ga modernim polivalentnim centrom ne samo za obuku poduzetnika i obrtnika već i sa nizom ICT projekta i coworking sadržaja za poticanje razvoja naših mladih poduzetnika.

Promoviranje i privlačenje investicija

 • Nastavit ćemo s razvojem gradskog sustava promoviranja i privlačenja investicija putem niza poticajnih mjera kroz naše službe, coworking prostor, inkubator, poslovne i poduzetničke zone.
 • Prema svim potencijalnim investitorima kao i do sada nastupat ćemo kao  partneri, te ćemo im nuditi maksimalnu suradnju svih gradskih poduzeća, službi i ureda.
 • Tijekom 2021. godine donijet ćemo novu strategiju gospodarskog razvoja za naredno razdoblje.

 

SVILUPPO INTELLIGENTE!

Sviluppare la società secondo le sue possibilità è un’arte e una scienza. Guidati dalla politica dello sviluppo intelligente, connettiamo branche economiche diverse ma complementari. La principale leva di sviluppo della città di Rovinj-Rovigno è il turismo, ovvero l’industria alberghiera e la ristorazione. La sinergia creata dalle attività economiche di base e da quelle secondarie – come la produzione di bevande e alimenti caserecci, la produzione di souvenir autoctoni e le attività culturali e sportive – è riuscita a prolungare l’alta stagione turistica ed ha assicurato un incremento degli introiti.

Per dirigersi verso uno sviluppo intelligente e il rafforzamento dell’economia bisogna attivare e rafforzare l’influenza delle unità dell’autogoverno locale. Su questa strada uno dei problemi principali è la gestione autonoma del patrimonio locale, che attualmente è in mano allo Stato. In tale senso lo Stato ostacola lo sviluppo e impedisce di compiere ulteriori passi verso una vivibilità avanzata del nostro territorio. I programmi per il rafforzamento delle unità dell’autogoverno locale comprendono la presa in carico di una serie di edifici, attualmente di proprietà dello Stato, per accelerare lo sviluppo dell’imprenditoria e dell’artigianato locali.

Continueremo a lottare per questo nostro diritto, come abbiamo fatto finora, per mezzo dei nostri deputati al Sabor, avanzando proposte di emendamento delle leggi sull’edilizia e sui terreni agricoli, ma anche modificando svariate norme di diversi ambiti le quali, finora, avevano frenato lo sviluppo di città e comuni.

Continueremo sicuramente, come finora, a sviluppare l’infrastruttura agricola, che deve facilitare l’ulteriore sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agricoli, e lo faremo con un centro specializzato per gli agricoltori,  il negozio di prodotti agricoli recentemente aperto e il nostro mercato cittadino. Attraverso i bandi per la locazione di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia, come finora, stimoleremo i nostri giovani agricoltori ad avviare la produzione, tutelando al massimo tutti i nostri possidenti già affermati.

Siamo convinti che lo sviluppo e la conservazione della pesca debbano continuare ad essere inquadrati nel mantenimento della fabbrica Mirna a Rovinj-Rovigno, come pure nella costruzione e nello sviluppo dell’infrastruttura peschereccia nel porto cittadino, nel porto meridionale e nel porto peschereccio di Valdibora.

Nello scorso mandato abbiamo sviluppato il porto settentrionale per far ritornare la città alla marineria e alla pesca. Nel seguente mandato parteciperemo ai bandi dei progetti dell’Unione Europea per proseguire gli interventi nel porto meridionale, costruire il frangiflutti settentrionale sull’isola di Santa Caterina e preparare la documentazione progettuale per la predisposizione del nuovo porticciolo comunale di Vestre.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

» Zona economica Gripole-Spine

 • – Inizieremo a predisporre alcuni terreni cittadini per i progetti TIC al fine di attrarre giovani imprenditori innovativi
 • – Assicureremo ulteriori terreni per i nostri imprenditori con un canone di locazione annuo di 1 EUR/m2, sconti e incentivi per il contributo comunale e l’imposta comunale per gli investimenti in zona.
 • – Metteremo a disposizione un terreno per un piccolo centro di conferimento di prodotti agricoli con impianto frigorifero annesso.
 • – Costruiremo una caserma dei vigili del fuoco moderna.
 • – Creeremo ulteriori condizioni per nuovi investimenti in contenuti produttivi e imprenditoriali nuovi.
 • – La zona comprenderà anche un deposito centrale e un archivio cittadino per coprire le necessità di tutte le istituzioni della città di Rovnj-Rovigno.

» Sviluppo dell’infrastruttura marittima

 • – Nella zona settentrionale di Valdibora è prevista la costruzione di opere infrastrutturali adibite alla pesca, finanziate con risorse dell’Unione Europea, che continueranno ad essere la colonna portante del futuro potenziamento della pesca nella nostra città.
 • – Con i fondi dell’Unione Europea fidanzeremo, nella sua totalità, il ripristino di Riva Valdibora, e creeremo condizioni migliori per l’attracco delle imbarcazioni.
 • – Al fine di tutelare il porto storico di Rovinj-Rovigno e di ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici costruiremo il frangiflutti di Santa Caterina nella parte settentrionale dell’isola. I lavori sono già iniziati grazie al finanziamento dell’Unione Europea.
 • – Indirizzeremo i nostri sforzi in materia di progetti e organizzazione nel trasferimento del distributore di benzina di Valdibora, ormai inadeguato, in un luogo più sicuro e riparato, rientrante nel più ampio complesso di Valdibora.
 • – Con la costruzione, vicino all’ospedale, del porto comunale di San Pelagio avente una capacità fino a 250 ormeggi, abbiamo ridotto la pressione esercitata sugli ormeggi comunali del porto cittadino e ora gli interventi si concentreranno in parte sulla costruzione di molteplici parcheggi e sulla sistemazione della spiaggia settentrionale e del lungomare ricreativo cittadino che costeggia l’edificio dell’ex stazione ferroviaria.
 • – Per aumentare il numero di ormeggi, in questo mandato prepareremo tutta la documentazione e i permessi necessari per la costruzione del nuovo porticciolo comunale di Vestre.
 • – Continueremo anche a predisporre la documentazione progettuale per la costruzione del nuovo porto cittadino meridionale per poter offrire alla nostra città altri ormeggi comunali, ormeggi per attività economica e ormeggi per uso commerciale.
 • – Creeremo le condizioni affinché la nostra unica industria alimentare, la fabbrica per la lavorazione e l’inscatolamento del pesce Mirna, continui ad operare. Ci impegneremo a favore del suo sviluppo indisturbato e della sua modernizzazione nel sito attuale di Rovinj-Rovigno. In collaborazione con la fabbrica Mirna è stato costruito anche un nuovo depuratore di acque reflue.
 • – Nello scorso mandato abbiamo creato le condizioni ideali per uno degli investimenti più importanti nella nostra città: la ristrutturazione del Vecchio Frigorifero, che avrà luogo nei prossimi anni.

» Zona imprenditoriale di Turnina

 • – Nello scorso mandato ci siamo concentrati sullo sviluppo della zona Gripole-Spine, dove oltre venti imprese e istituzioni pubbliche hanno trovato una sede per gestire gli affari, crescere e svilupparsi. Nel successivo mandato, fino al 2025, ci impegneremo attivamente – predisponendo i progetti e la documentazione – al fine di creare le premesse per lo sviluppo di questa nuova zona imprenditoriale che ospiterà molteplici edifici polivalenti destinati all’industria TIC, alla produzione, al turismo e all’intrattenimento, il tutto con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti imprenditoriali e, soprattutto, di arricchire la carente offerta di contenuti presenti in città.

» Il nuovo incubatore imprenditoriale e il centro di coworking

 • – Nella continuazione di via Augusto Ferri, nell’ex casa vacanze aziendale, svilupperemo il nuovo incubatore imprenditoriale, per il quale stiamo già preparando la documentazione. Lo completeremo con un moderno centro polivalente dedicato non solo alla formazione di imprenditori e artigiani, ma anche a tutta una serie di progetti TIC e contenuti di coworking per stimolare lo sviluppo dei nostri giovani imprenditori.

» Promozione e attrazione d’investimenti

 • – Continueremo sviluppare il sistema cittadino di promozione e attrazione d’investimenti con una serie di misure incentivanti, facendo leva sui nostri servizi, lo spazio di coworking, l’incubatore, le zone commerciali e quelle imprenditoriali.
 • – Il nostro approccio nei confronti di tutti potenziali investitori, come finora, sarà quello di un partner, quindi offriremo loro il massimo livello di collaborazione da parte di tutte le imprese, i servizi e gli uffici della città.
 • – Nel corso del 2021 adotteremo una nuova strategia di sviluppo economico per il periodo successivo.
TURIZAM-TURISMO2021-04-17T07:58:09+00:00

Nastavit ćemo stvarati turizam koji će biti jedan od glavnih generatora zapošljavanja, rasta i razvoja našeg grada!

Rovinj-Rovigno je destinacija koja svojom prirodnom, povijesnom i kulturnom baštinom privlači veliki broj gostiju. Nastavljamo dalje razvijati njegovu prepoznatljivost u skladu s novim vrijednostima i održivim turizmom. Turistička zajednica i svi sudionici turističke ponude moraju biti složni u kreiranju nezaboravnih doživljaja, vrhunske kvalitete usluge te jedinstvenog turističkog proizvoda. To nam je dužnost i obveza – stvarati Rovinj-Rovigno prepoznatljiv po očuvanom ambijentu, tradicijskim vrijednostima, ljubaznosti i toplini u pružanju usluga, posebnom šarmu i ljepoti.

Nastavit ćemo stvarati turizam koji će biti jedan od glavnih generatora zapošljavanja, rasta i razvoja našeg grada sukladno smjernicama dosadašnjeg Master plana i novim Razvojnim planom turizma, u suradnji javnog i privatnog sektora. Uz rovinjske turističke tvrtke koje su naši najveći ulagači u narednom razdoblju pokrenut ćemo razvojne projekte i nova ulaganja. To će doprinijeti ne samo produljenju turističke sezone već će izgraditi temelje za razvoj novih poduzetničkih djelatnosti vezanih uz turizam. Nove poduzetničke djelatnosti generirat će radna mjesta koja će biti neovisna o turističkoj sezoni, ali nadasve dopunjavati ponudu i rovinjski turistički proizvod. Zaštita teritorija mora nam biti prioritet koji ćemo provoditi kroz mudru i konstruktivnu prostorno-plansku politiku te načela pametnog razvoja. Odlučno nastavljamo s aktivnostima usmjerenim zaštiti našeg prostora, osobito od bespravne gradnje.

GLAVNI PRAVCI DALJNJEG RAZVOJA

> Uređenje i zaštita prostora

 • Aktivno ćemo pratiti turistički razvoj i njegovu održivost kroz prostorno-plansku dokumentaciju.
 • Nastavit ćemo s obnovom i uređenjem naše park šume Punta Corrente, Cuvi i Škarabe.
 • Dodatno ćemo urediti  i opremiti gradske plaže, posebno zonama Valsavie-Valdibora i Cuvi, osigurati im adekvatne pristupe, nove sadržaje i kvalitetne sanitarno-higijenske uvjete.
 • Osmislit ćemo i razvijati nove gradske parkove (Punta Muccia-Park bolnice, Park Lamanova, Park Hrvatskih branitelja, Park Mondelaco, Park vode Cuvi, Park Cocaletto), urbane šume i zelene površine.
 • Izgradit ćemo potpuno novu gradsku šetnicu u nastavku projekta sjeverne luke sve do zgrada bivše željezničke stanice.

> Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda

 • Nastavit ćemo se brinuti o istraživanjima i valorizirati arheološka nalazišta Moncodogno i Monsego s ciljem stvaranja nove kulturne ponude za građane i turiste.
 • Nastavit ćemo valorizirati tradicijske i autohtone kulturne vrijednosti putem Zavičajnog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, Eko-muzeja i ustanove  „Kuća o batani“. Kreirat ćemo nove turističko kulturne atrakcije kao što su toranj Gradskog sata i obnovljene orgulje Crkve sv. Eufemije iz XVII stoljeća. Nastavit ćemo sanaciju partera oko crkve, započeti obnovu unutrašnjosti crkvenog zvonika sv. Eufemije, sanaciju stubišta u tornju i ugradnju dizala.
 • Nastavak gradnje nogostupa Gripoli-Štanga i povezivanja sa biciklističkom trakom do naselja Štanga čime će se zaokružiti vanjski prsten pješačko biciklističke komunikacije oko Grada.
 • Nastavit ćemo razvijati nove biciklističke trake i sportske koridore prema Monseni, dovršit ćemo traku u 3. fazi na cesti Grad-Valalta, te ćemo započeti s izgradnjom biciklističke staze/trake prema Rovinjskom Selu. Projektirat ćemo i ishoditi dozvole za biciklističku traku naselje Cocaletto-naselje Štanga.
 • Započet ćemo s izgradnjom turističke zaobilaznice Mrzla vala-kružni tok Tugurio kao i zaobilaznice stancija Babić-cesta za Monsenu čime će se bitno olakšati cirkulacija prometa u ljetnim mjesecima.
 • Uključit ćemo se u veliki županijski projekt posjetiteljskog parka Limski kanal – Limska draga.
 • Podržavat ćemo organizaciju velikih događaja.
 • Nastavit ćemo s razvojem i poboljšanjem turizma kružnih putovanja. Zajedno s Lučkom upravom Rovinj unaprijedit ćemo dodatne sadržaje i uvjete rada vezane za ovaj segment turizma.
 • Zalagat ćemo se za stvaranje prihvatljivih uvjeta za realizaciju javnog, otvorenog, gradskog golf igrališta na području grada kao značajnog sadržaja za podizanje turističkog rejtinga i produženja turističke sezone.
 • Zajedno sa našim Udruženjem obrtnika i ugostitelja nastojat ćemo definirati uvjete za ugostiteljske terase kojima bi se osigurali novi estetski i funkcionalni elementi, dostojni grada s pet zvjezdica.

Continueremo a creare un turismo che sar à uno dei principali generatori di occupazione, crescita e sviluppo per la nostra città!

 • Rovinj-Rovigno è una destinazione che attira un grande numero di ospiti con il suo patrimonio naturale, storico e culturale. Continuiamo a sviluppare la sua riconoscibilità in armonia con i nuovi valori e il turismo sostenibile.
 • L’Ente per il Turismo e tutti i soggetti partecipanti all’offerta turistica devono essere uniti nel creare esperienze indimenticabili, servizi di qualità eccellente e un prodotto turistico unico. Per noi questo è un dovere e un obbligo: creare una Rovinj-Rovigno riconoscibile per il suo ambiente intatto, i valori tradizionali, la gentilezza e il calore nel fornire i servizi, la particolarità del suo fascino e della sua bellezza.
 • Continueremo a creare un turismo che sarà uno dei principali generatori di occupazione, crescita e sviluppo per la nostra città, come previsto dagli orientamenti del vecchio Master Plan e del nuovo Piano di Sviluppo del Turismo, in collaborazione con il settore pubblico e privato.
 • Insieme alle imprese turistiche rovignesi, che sono i nostri investitori principali, prossimamente avvieremo dei progetti di sviluppo e dei nuovi investimenti. Così contribuiremo non solo a prolungare la stagione turistica, ma anche a gettare le basi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali legate al turismo. Le nuove attività imprenditoriali genereranno posti di lavoro indipendenti dalla stagione turistica, ma soprattutto completeranno l’offerta e il prodotto turistico rovignese.
 • La tutela del demanio marittimo deve essere una priorità che porteremo avanti mediante una politica di pianificazione territoriale saggia e costruttiva e i principi dello sviluppo intelligente.
 • Portiamo avanti, risolutamente, le attività mirate alla tutela del nostro territorio, soprattutto quelle contro l’abusivismo edilizio.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

> Sistemazione e tutela del territorio

 • Seguiremo attentamente lo sviluppo turistico e la sua sostenibilità attraverso la documentazione di pianificazione territoriale.
 • Continueremo a rinnovare e sistemare i nostri parchi boschivi di Punta Corrente, Cuvi e Scaraba.
 • Faremo ulteriori interventi di sistemazione e arredo delle nostre spiagge cittadine, soprattutto nelle zone di Valsavie-Valdibora e Cuvi, predisponendo delle vie di accesso adeguate, nuovi contenuti e buone condizioni igienico-sanitarie.
 • Ideeremo e svilupperemo nuovi parchi cittadini (Punta Muccia-Parco dell’Ospedale, Parco di Lamanova, Parco dei Difensori Croati, Parco Mondelaco,  Parco del’Acqua di Cuvi, Parco di Cocaletto), boschi urbani e aree verdi.
 • Costruiremo un lungomare cittadino completamente nuovo che partirà dal sito del progetto del porto settentrionale e raggiungerà gli edifici dell’ex stazione ferroviaria.

> Sviluppo di prodotti turistici nuovi e miglioramento di quelli esistenti

 • Continueremo ad avere a cuore le ricerche valorizzando i siti archeologici di Moncodogno e Monsego al fine di creare una nuova offerta culturale per i cittadini e i turisti.
 • Continueremo a tenere alti i valori culturali tradizionali e autoctoni attraverso il Museo Civico, l’Università Popolare Aperta, l’Eco-Museo e istituzione “Casa della Batana”. Creeremo delle nuove attrattive turistico-culturali come la torre dell’orologio cittadino e l’organo ristrutturato della Chiesa di S. Eufemia del  XVII secolo. Continueremo i lavori di ristrutturazione della pavimentazione intorno alla chiesa, avvieremo il rinnovamento dell’interno della torre campanaria della Chiesa di S. Eufemia, la ristrutturazione delle scale nella torre e l’installazione di un ascensore.
 • Continueremo a costruire il marciapiede Gripole-Stanga e inoltre collegheremo i due abitati con una pista ciclabile, intervento che completerà l’anello esterno di circolazione ciclopedonale intorno alla città.
 • Continueremo a sviluppare nuove piste ciclabili e percorsi sportivi verso Monsena, ultimeremo la terza fase della pista lungo la strada che porta dal centro verso Valalta e inizieremo a costruire la pista/il percorso ciclabile verso Villa di Rovigno. Cureremo la progettazione e l’ottenimento dei permessi per la pista ciclabile fra gli abitati di Cocaletto e Stanga.
 • Inizieremo a costruire la tangenziale turistica Mrzla vala-rotatoria Tugurio e la tangenziale Stanzia Babić-strada per Monsena, il che decongestionerà significativamente il traffico nei mesi estivi.
 • Parteciperemo al grande progetto regionale del parco visitatori Canale di Leme – Draga di Leme.
 • Sosterremo l’organizzazione di grandi eventi.
 • Continueremo a sviluppare e potenziare il turismo crocieristico. Insieme all’Autorità Portuale miglioreremo i contenuti e le condizioni di lavoro in questo segmento del turismo.
 • Ci impegneremo a creare condizioni accettabili per costruire sul territorio della città un campo da golf cittadino, pubblico e di tipo aperto, al fine di scalare le classifiche delle più prestigiose città turistiche e prolungare la stagione turistica.
 • Insieme alla nostra Associazione degli Artigiani e dei Ristoratori cercheremo di definire dei requisiti per le terrazze dei pubblici esercizi, che potrebbero introdurre nuovi elementi decorativi e funzionali degni di una città a cinque stelle.
ZDRAVSTVO-LA SANITÀ2021-04-17T07:44:07+00:00

Vratili smo Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj STARI UGLED!

Grad Rovinj-Rovigno je zajedno s Istarskom županijom i samom bolnicom pristupio značajnim ulaganjima u rovinjsku bolnicu s ciljem njene rekonstrukcije, adaptacije i opremanja u suvremeni zdravstveni centar. Započeli smo i sa izgradnjom novog sportsko lječilišnog kompleksa. U narednom mandatu Istarska županija, Grad Rovinj-Rovigno i svi istarski gradovi podržat će nastavak ovog projekta.

U proteklom periodu uspjeli smo podignuti razinu kvalitete zdravstvenih usluga smještaja pacijenta u stacionaru na razinu standarda modernih suvremenih zdravstvenih ustanova, sve prilagođeno za osobe s visokim stupnjem invaliditeta.

Započeli smo i nastavit ćemo s osnivanjem Znanstvenog centra Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj uz razvoj novih terapija, najviše u području neuroznanosti te ćemo nastaviti s radom na povezivanju s državnim i međunarodnim sveučilištima u ovom dijelu Europe. Bolnica je zajedno s Imperial College of London, University of Toronto te Aalborg University iz Danske, dobila projekt Ljetnu školu neuroznanosti koju financira Center for Science and Technology (COST) Europske unije, a koja će svakog ljeta dovesti najveće stručnjake iz tog područja u Rovinj-Rovigno, počevši od rujna 2021. godine.

U fazi smo obnove bazena i bazenske infrastrukture kako bi se koristili ne samo za bolničke terapije, već i za potrebe priprema i treninga sportaša grada Rovinja-Rovigno.

Pokrenuli smo rad na projektima čiji je cilj podizanje energetske učinkovitosti cijelog kompleksa, a koji predviđaju prelazak na obnovljive izvore energije, toplinske pumpe i plin.

Sanirali smo terapeutske plaže uz uvođenje materijala i tehničkih rješenja koja podižu kvalitetu pružanih terapija i nivo sigurnosti te proširuju spektar terapija koje se mogu obaviti u okviru hidroterapije. Od 2014. do 2020. godine prihodi HZZO-a su ukupno porasli za značajnih +24,85 %, kao i ukupan broj postupaka i obrade pacijenata što jasno ukazuje na bolje pokrivanje potreba stanovništva od strane Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj.

Proširili smo djelatnosti:

 • Pedijatrija: uvedene su nove subspecijalističke ambulante neuropedijatrije te tim za ranu intervenciju.
 • Neurologija: uvedene su nove ambulante u kojima se vrše dijagnostički postupci EMNG te Color doppler krvnih žila glave i vrata, proširena nacionalna mreža zdravstvene zaštite i proširen broj kreveta na odjelu za rehabilitaciju neuroloških pacijenata.
 • Ortopedija: uvedena je subspecijalistička ambulanta dječje ortopedije.
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija: uvedene su nove ambulante u kojima se vrše dijagnostički postupci EMNG, dječja rehabilitacija te proširena nacionalna mreža zdravstvene zaštite i proširen broj kreveta na odjelu za dječju rehabilitaciju.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA 

U razvojnom smislu, posebna pažnja usmjerit će se i dalje na podršku i razvoj projekata Istraživačkog centra i Centra za ranu intervenciju koji uključuje odjele za dječju rehabilitaciju, čije projektiranje već financira Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, te dnevne bolnice na usluzi građana koji gravitiraju našem gradu.

Abbiamo restituito all’Ospedale di Ortopedia e Riabilitazione „Prim. dr. Martin Horvat“ di Rovinj-Rovigno LA REPUTAZIONE DI UN TEMPO!

Insieme alla Regione Istriana e all’ospedale, la Città di Rovinj-Rovigno ha effettuato massicci investimenti nell’ospedale rovignese per ricostruirlo, ristrutturarlo e dotarlo delle attrezzature di cui necessita una moderna struttura sanitaria. Abbiamo iniziato costruendo il nuovo complesso sportivo-terapeutico. Nel seguente mandato la Regione Istriana, la Città di Rovinj-Rovigno e tutte le città croate sosterranno la continuazione di questo progetto.

In passato siamo riusciti a migliorare la qualità del servizio sanitario di alloggio stazionario per pazienti e abbiamo raggiunto lo standard delle moderne aziende sanitarie odierne, garantendo servizi adeguati alle necessità di persone con disabilità grave.

Abbiamo avviato la fondazione del Centro Scientifico dell’Ospedale di Ortopedia e Riabilitazione di Rovinj-Rovigno, dedicato alla messa a punto di nuove terapie prevalentemente nel campo delle neuroscienze, e continueremo ad adoperarci per la sua interconnessione con le università nazionali ed estere in questo angolo d’Europa. L’ospedale, insieme all’Imperial College of London, la University of Toronto e l’Aalborg University danese, si è aggiudicata il progetto Scuola Estiva di Neuroscienze finanziato dal Center for Science and Technology (COST) dell’Unione Europea, che ogni estate farà convergere a Rovigno i più grandi esperti in materia, a partire da settembre del 2021.

Stiamo ristrutturando la piscina e la sua infrastruttura al fine di renderla utilizzabile non solo per le terapie ospedaliere, ma anche per la preparazione e gli allenamenti degli sportivi della città di Rovinj-Rovigno.

Abbiamo iniziato a curare progetti a favore dell’efficienza energetica di tutto il complesso, che prevedono il passaggio alle fonti di energia rinnovabile, alle pompe di calore e al gas. Abbiamo riqualificato le spiagge terapeutiche introducendo materiali e soluzioni tecniche che aumentano la qualità dei servizi terapeutici offerti e il livello di sicurezza, ampliando il ventaglio di cure fornite nel campo dell’idroterapia. Dal 2014 al 2020 gli introiti dell’ICAS sono aumentati addirittura del 24,85% in totale, ed è cresciuto pure il numero complessivo di interventi e pazienti trattati, un chiaro indice del fatto che l’Ospedale di Ortopedia e Riabilitazione di Rovinj-Rovigno è riuscito a soddisfare meglio le necessità della popolazione.

> Abbiamo ampliato i seguenti reparti:

 • PEDIATRIA: introduzione di nuovi ambulatori subspecialistici di neuropediatria e dell’équipe di intervento precoce
 • NEUROLOGIA: introduzione di nuovi ambulatori per gli esami diagnostici di EMNG e color doppler dei vasi sanguigni della testa e del collo, ampliamento della rete nazionale di tutela sanitaria e aumento del numero di posti letto presso il reparto di riabilitazione per pazienti neurologici
 • ORTOPEDIA: introduzione di un ambulatorio subspecialistico di ortopedia pediatrica
 • MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE: introduzione di nuovi ambulatori per l’esame diagnostico di EMNG e la riabilitazione pediatrica, ampliamento della rete nazionale di tutela sanitaria e aumento del numero di posti letto presso il reparto di riabilitazione pediatrica.

In termini di sviluppo si continuerà a dedicare particolare attenzione al sostegno e allo sviluppo dei progetti del Centro di Ricerca e del Centro di Intervento Precoce, che comprende i reparti di riabilitazione pediatrica, i cui progetti sono già finanziati dal Ministero della Sanità della Repubblica di Croazia, e dell’ospedale diurno, che sarà al servizio dei cittadini che gravitano attorno alla nostra città.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

In termini di sviluppo si continuerà a dedicare particolare attenzione al sostegno e allo sviluppo dei progetti del Centro di Ricerca e del Centro di Intervento Precoce, che comprende i reparti di riabilitazione pediatrica, i cui progetti sono già finanziati dal Ministero della Sanità della Repubblica di Croazia, e dell’ospedale diurno, che sarà al servizio dei cittadini che gravitano sulla nostra città.

KOMUNALNI STANDARDI-STANDARDI COMUNALI2021-04-14T05:17:55+00:00

Postali smo jedan od gradova s najvišim ekološkim standardima u zaštiti priobalja u Hrvatskoj!

> ODVODNJA

U mandatu koji je na izmaku, izgradili smo dugo očekivanu mrežu odvodnje za naselja Borik, Bolničko naselje, Montepozzo, Gripole i Rovinjsko Selo uz sanaciju svih kopnenih i obalnih kolektora i obnovu crpnih stanica. Radovi su okončani tijekom 2019. godine te s ponosom možemo potvrditi da je naš grad dostigao cilj od 99% priključenih objekata.

U ovom mandatu dovršit ćemo i izgradnju novog uređaja za obradu otpadnih voda Cuvi kao i postrojenja za sušenje i biološku obradu muljeva iz uređaja. Unutar nekoliko godina, posebno izgradnjom uređaja za predtretman otpadnih voda tvornice Mirna, postali smo jedan od gradova s najvišim ekološkim standardima u zaštiti priobalja  u Hrvatskoj.

> KOMUNALNI SERVIS

 • Nastavit ćemo s projektima oživljavanja gradske tržnice i gradske ribarnice sredstvima Europske unije, kao i na nastavku uklanjanja svih arhitektonskih barijera na području našeg grada koji invalidima onemogućavaju nesmetano i slobodno kretanje na javnim prostorima.
 • I dalje ćemo unapređivati sustav gradskih parkirališta i razvijati manja parkirališta u gradskim i prigradskim naseljima, osobito u zoni Borika, Bolničkog naselja i zoni Centener.
 • Izmjenama Generalnog urbanističkog plana omogućili smo izgradnju novog autobusnog kolodvora na Concetti, za što su projekti i dozvole spremni, a u sklopu kojeg će se razviti i parkirna garaža s dodatnim poslovnim prostorima za naše obrtnike i poduzetnike.
 • Kroz manje projekte uređenja i obnove u Južnoj luci osigurat ćemo bolje i adekvatnije korištenje vezova i lučkih kapaciteta.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA 

> Komunalna infrastruktura i opremljenost

 • Dovršit ćemo sanaciju i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacijske mreže u naseljima Salteria 1 i 2, ulici Carducci te ulicama V. Širole Pajo, Marije Macana, Centener, Valbruna istok.
 • Dovršit ćemo moderan pročistač 3. stupnja pročišćavanja sa sredstvima Europske unije.
 • U sklopu odlagališta Lokva Vidotto izgradit ćemo postrojenje za obradu i sušenje mulja iz uređaja čime ćemo zaokružiti procese obrade otpadnih voda.
 • Nastavit ćemo unapređivati prometnu infrastrukturu kroz obnovu prometnica po gradu.
 • Izgradit ćemo novi kružni tok u ulici Lamanova kao i  novi kružni tok  Gimnazija.
 • Sustavno ćemo uklanjati arhitektonske barijere.
 • Dovršit ćemo biciklističke trake prema Valalti, izgradit ćemo nove biciklističke staze/trake do naselja Monsena, Štanga i Rovinjskog Sela. Projektirat ćemo nove trake/staze od naselja Cocaletto do Istarske ulice.
 • Dovršit ćemo nogostup na koridoru Gripole-Monfiorenzo-Štanga, sanirati nogostupe i uvesti javnu rasvjetu po potrebi.
 • Izgradit ćemo niz manjih parkirališta u naseljima kao podršku turističkom poslovanju i smanjivanju ljetnih prometnih gužvi i to na lokaciji Lamanova, Bošket, Centener, i Cuvi (ulaz na plažu).
 • Zadržat ćemo gradsku tržnicu i ribarnicu u centru grada, uz očuvanje rovinjskih tradicijskih vrijednosti i duha.
 • Dovršit ćemo započetu energetsku obnovu cijelog gradskog sustava javne rasvjete kroz ESCO ekološki model.
 • Nastavit ćemo s obnovom kanalizacijske mreže i popločenja ulica na području povijesne jezgre.

> Škver i luka

 • Uz pomoć strukturnih fondova Europske unije započet ćemo s projektom obnove  Južne luke u dijelu komunalnih vezova i započeti drugu fazu izgradnje lukobrana Katarina, čime ćemo stvoriti preduvjete za sigurnije sidrenje i privez brodica u tom dijelu grada, uz adekvatnu zaštitu od klimatskih promjena.

> Gradska groblja

 • Nastavit ćemo s uređenjem i sanacijom gradskih groblja u Rovinju-Rovigno i Rovinjskom Selu. Dovršili smo projekt uređenja parkirališta, pristupa i ceste za rovinjsko gradsko groblje. Preostalo je dovršenje šetnice i stepeništa prema ulazu. Ovim projektom zaokružit će se dugogodišnja ulaganja u gradsko groblje u Rovinju-Rovigno. U Rovinjskom Selu započet ćemo s dugo očekivanom sanacijom potpornih zidova groblja.

> Zaštita prostora

 • Prostornim i urbanističkim planovima zaustavili smo nekontrolirano širenje grada i sačuvali naš prostor. Dodatne povoljnije uvjete za gradnju, rast i razvoj našim građanima i gospodarstvu omogućit ćemo novim Izmjenama i dopunama Prostornog i Generalnog urbanističkog plana. U mandatu od 2021. do 2025. godine, u suradnji s građanima i gospodarstvom, radit ćemo na izradi i donošenju slijedećih prostornih planova:
 • Vi. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Rovinja-Rovigno (2021.-2022.).
 • Iv. Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rovinja-Rovigno (2023.-2024.).
 • Upu Lacosercio zapad (2021.-2022.).
 • Upu Štanga istok (2021.-2022.).
 • Upu Lacosercio – Lamanova (2022.-2023.).
 • Upu gospodarska zona Turnina (urb. Preobrazba) (2022.-2023.).
 • Upu Tvornica duhana Rovinj (URBANA PREOBRAZBA) (2023.-2024.).
 • Upu Cocaletto (2023.-2024.).
 • Upu TN Polari Villas Rubin.
 • I dalje ćemo aktivno nastaviti raditi na zaustavljanju bespravne gradnje na poljoprivrednom zemljištu na području našega Grada.

 

Siamo diventati una delle città con i massimi standard in materia di tutela ambientale della fascia costiera.

>  Drenaggio delle acque reflue

Nel mandato che è agli sgoccioli abbiamo costruito la tanto attesa rete di drenaggio delle acque reflue per gli abitati di Borik, Abitato dell’Ospedale, Montepozzo, Gripole e Villa di Rovigno. Inoltre, abbiamo riabilitato tutti i collettori d’entroterra e costieri e ristrutturato le stazioni di pompaggio. I lavori sono terminati nel 2019 e possiamo asserire con orgoglio che la nostra città ha raggiunto l’obiettivo del 99% di edifici allacciati.

In questo mandato completeremo anche la costruzione del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue di Cuvi e dell’impianto di essiccazione e trattamento biologico dei fanghi residui. Nell’arco di pochi anni, in particolare grazie alla costruzione dell’impianto di pretrattamento delle acque reflue della fabbrica Mirna, siamo diventati una delle città con i massimi standard in materia di tutela ambientale della fascia costiera.

>  Standard dei servizi comunali

 • Continueremo con i progetti di rivitalizzazione del mercato e della pescheria cittadini mediante risorse dell’Unione Europea, ma anche con la rimozione di tutte le barriere architettoniche che, nel territorio della nostra città, impediscono ai disabili di muoversi indisturbatamente e liberamente nelle aree pubbliche.
 • Continueremo a migliorare il sistema di parcheggi cittadini e a sviluppare parcheggi di piccole dimensioni nei quartieri urbani e periurbani, in particolare nella zona di Borik, dell’Abitato dell’Ospedale e della zona di Centener.
 • Con le modifiche del Piano Urbanistico Generale abbiamo gettato le basi per la costruzione della nuova autostazione di Concetta, che ospiterà anche un parcheggio coperto e altri locali commerciali per i nostri artigiani e imprenditori, e i relativi progetti e permessi sono già pronti.
 • Con piccoli progetti di sistemazione e ristrutturazione del porto meridionale assicureremo un utilizzo più efficiente e opportuno degli ormeggi e delle capacità portuali.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

> Infrastruttura e dotazioni comunali

 • Ultimeremo la riabilitazione e la costruzione della rete fognaria per lo scarico di acque fecali e meteoriche negli abitati di Salteria 1 e 2, in via Carducci e nelle vie V. Širola Pajo, Marija Maretić e Milan Macan, a Centener e a Valbruna est.
 • Completeremo il depuratore di 3° grado con le risorse dell’Unione Europea.
 • Nel complesso della discarica di Laco Vidotto costruiremo un impianto per il trattamento e l’essiccazione dei fanghi residui, che ci permetterà di completare il processo di trattamento delle acque reflue.
 • Continueremo a migliorare l’infrastruttura viaria con la ristrutturazione delle arterie di circolazione urbana.
 • Costruiremo la nuova rotatoria di via Lamanova e la nuova rotatoria del Ginnasio.
 • Elimineremo sistematicamente le barriere architettoniche.
 • Ultimeremo le piste ciclabili verso Valalta, costruiremo nuove/i piste/percorsi ciclabili fino agli abitati di Monsena, Stanga e Villa di Rovigno. Progetteremo nuove/i piste/percorsi ciclabili dall’abitato di Cocaletto fino a via dell’Istria.
 • Ultimeremo il marciapiede del tratto Gripole-Monfiorenzo-Stanga, ripareremo i marciapiedi e installeremo l’impianto di illuminazione pubblica ove necessario.
 • Costruiremo una serie di piccoli parcheggi negli abitati, a sostegno dell’attività turistica e del decongestionamento del traffico nel periodo estivo negli abitati di Lamanova, Bošket, Centener e Cuvi (ingresso della spiaggia).
 • Lasceremo in centro il mercato e la pescheria cittadini, conservando così lo spirito e i valori tradizionali rovignesi.
 • Termineremo la riqualificazione energetica dell’intero sistema cittadino di illuminazione pubblica attraverso il modello ecologico ESCO.
 • Continueremo a ristrutturare la rete fognaria e la pavimentazione delle vie del centro storico.

> Lo squero e il porto

 • Con l’aiuto dei fondi strutturali dell’Unione Europea daremo l’avvio al progetto di ristrutturazione degli ormeggi comunali nel porto meridionale e alla seconda fase della costruzione del frangiflutti di Santa Caterina, gettando così le basi per una maggiore sicurezza delle imbarcazioni che effettuano operazioni di ancoraggio e ormeggio in tale zona della città, offrendo inoltre un’opportuna protezione da condizioni meteorologiche estreme.

> Cimiteri cittadini

 • Continueremo a ristrutturare e sistemare i cimiteri cittadini di Rovinj-Rovigno e Villa di Rovigno. Abbiamo terminato il progetto di sistemazione del parcheggio, della via di accesso e della strada che porta al cimitero cittadino rovignese. Rimane ancora l’ultimazione della passeggiata e della scala che porta all’ingresso. Questo progetto coronerà un lungo periodo di investimenti nel cimitero cittadino  di Rovinj-Rovigno. A Villa di Rovigno daremo avvio alla tanto attesa ristrutturazione dei muri di sostegno del cimitero.

> Tutela del territorio

 • Con i piani urbanistici e d’assetto territoriale abbiamo fermato l’espansione incontrollata della città preservando il nostro territorio. Offriremo ai nostri cittadini e alle imprese ulteriori condizioni convenienti per l’edilizia, la crescita e lo sviluppo attraverso le nuove Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto territoriale e del Piano urbanistico generale. Nel mandato dal 2021 al 2025, in collaborazione con i cittadini e le imprese, lavoreremo alla predisposizione e l’adozione dei seguenti piani di assetto territoriale:
 • VI Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno (2021-2022)
 • IV Modifiche e integrazioni del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno (2023-2024)
 • Piano regolatore Lacosercio ovest (2021-2022)
 • Piano regolatore Stanga est (2021-2022)
 • Piano regolatore Lacosercio – Lamanova (2022-2023)
 • Piano regolatore zona imprenditoriale Turnina (riqualificazione urbana) (2022-2023)
 • Piano regolatore Fabbrica tabacchi Rovigno (RIQUALIFICAZIONE URBANA) (2023-2024)
 • Piano regolatore Cocaletto (2023-2024)
 • Piano regolatore VT Polari Villas Rubin
 • Continueremo ad adoperarci attivamente per fermare l’edilizia abusiva che interessa i terreni agricoli nel territorio della nostra città.
ZAŠTITA OKOLIŠA-TUTELA DELL’AMBIENTE2021-04-17T07:43:09+00:00

Rovinj-Rovigno je postao grad primjer u sakupljanju, zbrinjavanju i selekcioniranju otpada s postotkom recikliranja od 40%!

U 2016. godini uspješno smo zaokružili izgradnju pretovarne stanice na lokaciji Lokva Vidotto i prilagodbu poslovanja sa Županijskim regionalnim centrom za zbrinjavanje otpada „Kaštijun“, čime smo stekli sve uvjete za novo, ekološki prihvatljivije zbrinjavanje neiskoristivog dijela komunalnog otpada. U proteklom razdoblju smo iz sredstava Europske unije sanirali deponiju Lokva Vidotto s više od 11 milijuna kuna čime smo udovoljili svim ekološkim standardima.

U narednom razdoblju nastavit ćemo s razvojem sustava za dodatno odvojeno sakupljanje otpada po obiteljskim kućama, metodom „od vrata do vrata“ i to za sve korisne sirovine. Cilj je da očuvamo najvišu razinu u Istri po ovom pitanju. Rovinj-Rovigno je postao grad primjer u sakupljanju, zbrinjavanju i selekcioniranju otpada s postotkom recikliranja od 40% (Komunalni servis i drugi ovlašteni sakupljači).

Nastavit ćemo dodatno poboljšavati uvjete za obračun cijene zbrinjavanja otpada na stvarnim količinama izraženim u volumenu i kilogramima, ovisno o vrsti korisnika. Putem projekata i programa Europske unije, nastavit ćemo sa širom primjenom i korištenjem ekološke javne rasvjete kao i sa uvođenjem sustava alternativnih izvora energije – posebno u  javnim prostorima, školstvu i predškolstvu, ali i u kućanstvima.

Ne smijemo zaboraviti niti našu predivnu obalu i dvadesetak otočića koji predstavljaju okosnicu turističkog proizvoda grada Rovinja-Rovigno, koje ćemo nastaviti uređivati, održavati i štititi.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

> Sakupljanje i recikliranje otpada

 • Maksimizirat ćemo  odvojeno prikupljanje svih vrsta korisnog otpada kroz sustav „od vrata do vrata“.
 • Doradit ćemo Odluku o obračunu cijene zbrinjavanja otpada po volumenu i kilogramu ovisno o korisniku, poduzimat ćemo sve aktivnosti s ciljem smanjivanja količina otpada za predaju u regionalni centar Kaštijun čime ćemo dodatno svi zajedno utjecati na konačnu cijenu zbrinjavanja otpada.

> Parkovi i šume

 • Nastavit ćemo obnavljati biljni fond park šume Punta Corrente, dodatno ćemo je pošumljavati, uređivati i opremiti primjerenim sportsko-rekreativnim sadržajima.
 • Nastavit ćemo s uređenjem i zaštitom naših lokvi i posebnih područja Cisterna, Palud i Saline.
 • Planiramo razviti nekoliko projekata koji će se financirati sredstvima Proračuna i Europske unije i to uređenje parka Punta Mucia te razvoj novih gradskih edukacijskih parkova kao što su Park Vode i Park Montepozzo.
 • S Hrvatskim šumama nastojat ćemo sanirati sve urbane šume na području grada od naselja Cuvi do šuma u naseljima Valsavie i Borik.
 • Nastavit ćemo s uređenjem plaža.

> Obnovljivi izvori

 • Uvest ćemo pametne inovativne sustave uštede električne energije u školske i predškolske ustanove, sportske dvorane, i Dom za starije osobe. Poticat ćemo razvoj alternativnih izvora energije i energetski učinkovite projekte s ciljem smanjivanja zagađenja okoliša i smanjenja utroška energije.

Rovinj-Rovigno è diventata una città esemplare nella raccolta, lo smaltimento e la selezione dei rifiuti con un tasso di riciclaggio del 40%

Nel 2016 abbiamo concluso la costruzione della stazione di trasbordo di Laco Vidotto e il processo di adeguamento alle modalità di funzionamento del Centro regionale per la gestione dei rifiuti Castion, adempiendo così come di tutte le condizioni necessarie per usufruire del nuovo metodo di smaltimento ecologico della frazione inutilizzabile dei rifiuti urbani. In passato abbiamo utilizzato le risorse dell’Unione Europea per il ripristino della discarica di Laco Vidotto per un importo di oltre 11 milioni di kune, operazione che ci ha permesso di allinearci con tutti gli standard di tutela ambientale.

In futuro continueremo a sviluppare il sistema di raccolta differenziata avanzata per le case familiari, con il metodo “porta a porta”, per tutti i materiali riutilizzabili. L’obiettivo è di rimanere ai massimi livelli in Istria in questo campo. Rovinj-Rovigno è diventata una città esemplare nella raccolta, lo smaltimento e la selezione dei rifiuti con un tasso di riciclaggio del 40% (Servizio comunale e altre imprese raccoglitrici autorizzate).

Continueremo a migliorare ulteriormente le condizioni per il calcolo del costo di smaltimento dei rifiuti basato sulle quantità reali espresse in unità di volume e chilogrammi, a seconda della tipologia di utente. Attraverso i progetti e i programmi dell’Unione Europea continueremo ad installare maggiormente e ad utilizzare impianti di illuminazione pubblica ecologica, ma anche ad introdurre sistemi alimentati da fonti di energia rinnovabile – in particolare negli spazi pubblici, nelle scuole, negli asili, ma anche nelle unità abitative private.

Non dobbiamo dimenticare nemmeno la nostra meravigliosa costa con la sua ventina di isolotti, che rappresentano altresì una colonna portante del prodotto turistico della città di Rovinj-Rovigno e che continueremo a sistemare, curare e proteggere.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

> Raccolta e riciclaggio di rifiuti

 • Massimizzeremo la raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti utili mediante il sistema “porta a porta”.
 • Perfezioneremo la Delibera sul calcolo del costo di smaltimento dei rifiuti quantificati in unità di volume e chilogrammi a seconda dell’utenza, ci adopereremo per ridurre la quantità di rifiuti da conferire nel centro regionale di Kaštijun, il che consentirà di influire sul costo finale dello smaltimento dei rifiuti.

> Parchi e boschi

 • Continueremo a rinnovare il patrimonio vegetale del parco boschivo di Punta Corrente, proseguiremo il rimboschimento, la sistemazione e l’introduzione di contenuti sportivo-ricreativi.
 • Proseguiremo la manutenzione e la tutela delle nostre paludi, in particolare delle aree speciali di Cisterna, Palù e Saline.
 • Prevediamo di sviluppare alcuni progetti da finanziare con le risorse di bilancio e quelle dell’Unione Europea, e precisamente: la sistemazione del parco di Punta Muccia e la predisposizione di nuovi parchi didattici cittadini come il Parco dell’Acqua e il  Parco di Montepozzo.
 • Con l’impresa Hrvatske šume cercheremo di risanare tutti i boschi urbani nel territorio della città, dall’abitato di Cuvi ai boschi degli abitati di Valsavie e Borik.
 • Continueremo a sistemare le spiagge.

> Fonti di energia rinnovabile

 • Introdurremo dei sistemi innovativi intelligenti per il risparmio energetico nelle scuole e negli asili, nelle palestre e nella Casa di riposo per anziani. Stimoleremo lo sviluppo di fonti di energia alternativa e progetti di efficienza energetica con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale e il consumo di energia.
ZAŠTITA POVIJESNE JEZGRE-TUTELA DEL CENTRO STORICO2021-04-17T07:39:53+00:00

Nastavit ćemo štititi i obnavljati jedinstvenu rovinjsku povijesnu jezgru!

 • Nastavit ćemo štititi i obnavljati jedinstvenu rovinjsku povijesnu jezgru sukladno svim pravilima konzervatorske struke istovremeno oživljavajući strukture koje će biti prilagođene zahtjevima suvremenog života.
 • Povijesno-kulturna starogradska jezgra predstavlja prepoznatljiv motiv dolaska milijuna turista no i neprocijenjivo blago svih naših sugrađana. Uz arhitektonsko-urbanu jedinstvenost, sačuvat ćemo i njezinu stambenu funkciju te gospodarsku osnovu.
 • Započet ćemo s obnovom i uređenjem Trga kao i razradu novog efikasnijeg sustava poticaja i potpora za obnovu starogradskih fasada i krovova. U sustav će se moći uključiti javni i privatni objekti.
 • Prioritet će nam biti saniranje neiskorištenih gradskih nekretnina koje će postati novi generatori gospodarskog i društvenog napretka. Planirana je sanacija prostora bivšeg restorana Školjka, Lanterne i bivšeg Hotela Rovinj u skladu s namjenama prostora uz maksimalnu zaštitu kulturno povijesne cjeline.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • Započet ćemo s obnovom gradskog Trga i okolnih trgova.
 • Započet ćemo s projektom obnove kompletne infrastrukture (kanalizacija, oborinska odvodnja, vodovod, širokopojasna mreža) u povijesnoj jezgri u dijelu koji se odnosi na glavni trg kao i s uređenjem partera u zonama zahvata.
 • Nastavit ćemo obnavljati fasade i  krovišta.
 • Nastavit ćemo uređivati i sanirati crkvice na području povijesne jezgre u skladu s preporukama konzervatora.
 • Nastaviti ćemo s projektom obnove rasvjete crkve Svete Eufemije.
 • Nastavit ćemo obnavljati obalu i molove, posebno pristanište na otoku San Giovanni.
 • Nastavit ćemo s popločenjem asfaltiranih površina u starogradskom prostoru po uzoru na Careru.
 • Nastaviti ćemo s obnovom i rekonstrukcijom stubišta i satnog mehanizma glavnog gradskog sata.
 • Pristupit ćemo izgradnji spomenika Hrvatskim braniteljima.

Continueremo a proteggere e rinnovare l’impareggiabile centro storico di Rovinj-Rovigno!

 • Continueremo a proteggere e rinnovare l’impareggiabile centro storico di Rovinj-Rovigno rispettando le norme del settore del restauro, rivitalizzando anche quelle strutture che verranno adattate alle necessità della vita contemporanea.
 • Il centro storico e culturale della città rappresenta un evidente motivo di afflusso per milioni di turisti, ma anche un tesoro inestimabile per tutti i nostri concittadini.
 • Oltre alla singolarità architettonica urbana, conserveremo anche la sua funzione abitativa e il sostrato economico. Inizieremo con la ristrutturazione e la sistemazione della Piazza, elaborando anche un nuovo e più efficace sistema di incentivi e sovvenzioni per il rifacimento delle facciate e dei tetti del centro storico, che prevederà l’inclusione sia di edifici pubblici che di quelli privati.
 • Avremo come priorità il risanamento degli immobili cittadini inutilizzati, che genereranno nuovo progresso economico e sociale. È previsto il risanamento degli spazi dell’ex ristorante Školjka, dell’edificio Lanterna e dell’ex albergo Rovinj: un intervento improntato al rispetto della destinazione d’uso degli spazi e accompagnato dal massimo livello di tutela del complesso storico-culturale.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Inizieremo a ristrutturare la Piazza cittadina e le piazze circostanti.
 • Avvieremo il progetto di rifacimento di tutta l’infrastruttura (fognatura, tubature di drenaggio delle acque meteoriche, acquedotto, rete a banda larga) nella piazza principale del centro storico e della pavimentazione nelle zone d’intervento.
 • Continueremo a ristrutturare facciate e tetti.
 • Continueremo a sistemare e risanare le chiese del centro storico in armonia con le raccomandazioni dei conservatori.
 • Proseguiremo con il rinnovo del sistema di illuminazione della chiesa di Santa Eufemia.
 • Continueremo a risistemare la riva e i moli, soprattutto il punto d’attracco sull’isola di San Giovanni.
 • Nel centro storico continueremo a sostituire le superfici asfaltate con la pavimentazione in pietra, prendendo a modello via Carera.
 • Continueremo a rinnovare e ricostruire le scale e il meccanismo dell’orologio cittadino principale.
 • Avvieremo la costruzione del monumento ai difensori croati.
KULTURA-CULTURA2021-04-17T07:39:18+00:00

Njegujemo i čuvamo tradicijske kulturne vrijednosti našega grada, ali razvijamo i nove, suvremene, prepoznatljive kulturne identitete!

ŠTO JE ČOVJEK BEZ KULTURNE BAŠTINE?

ČOVJEK BEZ IDENTITETA!

Zato njegujemo i čuvamo tradicijske kulturne vrijednosti našega grada, ali razvijamo i nove, suvremene, prepoznatljive kulturne identitete koji će biti sastavni dio budućeg Rovinja-Rovigno. I zato kažem … dali ste nam čitav jedan svijet…: batana u zaklonu UNESCO-a, rovinjske bitinade, seljanski balun … ovo ćemo čuvati i predstavljati svijetu kao dio neizostavnog doživljaja Rovinja-Rovigno!

Razvoj turizma usko je povezan s čimbenicima prepoznatljivosti jednog kraja, prvenstveno kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Izuzev promocije istih, važno je te sustave sačuvati, zaštititi i pravilno predstaviti posjetiteljima Rovinja-Rovigno. Njegovanje kulture, tradicije i prirodnih vrijednosti osnažuje identitet grada i daje jedinstveni doživljaj neusporediv s bilo kojom drugom destinacijom.

Osim očuvanja baštine i tradicije, novim projektima usmjerit ćemo kreiranje kulturnih sadržaja za sve naše građane, kulturne ustanove i udruge, umjetnike i djelatnike u kulturi.

Razvojem i realizacijom novih projekata spojit ćemo baštinu s novim tehnologijama koje će biti bliže novim generacijama. Koristeći aplikacije, inovativne programe, kulturni marketing i poduzetništvo stvarat će se i nove prilike koje će upotpuniti turistički proizvod, ali i obogatiti svakodnevni život naših građana.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA 

 • Zaštita, valorizacija i promicanje projekta Muzeja grada Rovinj-Rovigno, Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice „M. Vlačić Ilirik“.
 • Pristupit će se preobrazbi gradskoga muzeja u povijesni muzej grada sa ciljem da se cijela povijest od prapovijesti do danas okupi na jednom mjestu. Započet će se s ulaganjem u sanaciju palače Califfi i proširenjem prostora muzeja na žutu zgradu. Dio tog projekta je i gradnja modernog objekta u zoni Gripole-Spine u koji bi se izmjestili svi depoi koji sada opterećuju neadekvatan prostor.
 • Ekomuzej Batana koji ima status kulturnog dobra na UNESCO-voj listi svjetske nematerijalne baštine.
 • Limena glazba, Rovinjske mažoretkinje, KUD-ovi („F. Glavinić“, „M. Garbin“, „S. Žiža),  ostale kulturne udruge, zborovi, rovinjske glazbene tradicije, posebno bitinada, rovinjski dijalekt, seljanske čakavice i balun.
 • Povijesno-arheološki lokaliteti Monkodonja, Monsego, Turnina, Vistrum, Saline, Monfiorenzo, sakralna blaga (poljske crkvice, orgulje Svete Eufemije), knjižni fond rovinjskih knjižnica, razvoj izdavačkih projekata i autohtonih, tradicijskih suvenira od posebnog značaja za Grad.
 • Nastavit ćemo sa stvaranjem uvjeta za izgradnju i unapređenje postojećih sjedišta i prostora kulture u viši standard (kazalište „Antonio Gandusio“, gradska knjižnica „M. Vlačić Ilirik“, Muzej grada Rovinj-Rovigno, Multimedijalni Centar, „Dom kulture u Selu“, ljetna pozornica).
 • Posebnu pažnju usmjerit ćemo na proširenje gradske knjižnice sredstvima Europske unije.

Dobbiamo custodire i valori della tradizione culturale della nostra città, ma anche sviluppare identità culturali nuove, moderne e riconoscibili!

Che cos’è un uomo senza patrimonio culturale?

Un uomo senza identità!

Perciò dobbiamo custodire i valori della tradizione culturale della nostra città ma anche sviluppare identità culturali nuove, moderne e riconoscibili, che saranno parte integrante della futura Rovinj-Rovigno. Per questo motivo dico: …ci avete dato un mondo intero…: la batana protetta dall’UNESCO, le bitinade rovignesi, il balun di Villa di Rovigno… è questo che custodiremo e presenteremo al mondo come parte dell’esperienza imperdibile di Rovinj-Rovigno!

Lo sviluppo del turismo è strettamente legato ai fattori di riconoscibilità, in primo luogo al patrimonio storico-culturale e naturale. Oltre a promuovere tali fattori, bisogna anche conservarli, proteggerli e presentarli correttamente ai visitatori di Rovinj-Rovigno. Curare la cultura, la tradizione e i valori naturali rafforza l’identità della città e dona un’esperienza unica, che non può reggere il confronto con quella di nessun’altra destinazione.

Oltre a conservare il patrimonio e la tradizione, i nostri nuovi progetti saranno un punto di riferimento per creare contenuti culturali rivolti a tutti i nostri cittadini, le istituzioni e le associazioni culturali, gli artisti e i professionisti della cultura.

Sviluppando e realizzando nuovi progetti creeremo un legame fra il patrimonio e le nuove tecnologie, più familiari alle nuove generazioni. Il ricorso ad applicazioni, programmi innovativi, marketing e imprenditoria culturale genererà nuove situazioni che andranno ad integrare il prodotto turistico, arricchendo anche la vita quotidiana dei nostri cittadini.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Tutela, valorizzazione e promozione dei progetti del Museo della Città di Rovinj-Rovigno, dell’Università popolare aperta e della Biblioteca civica „M. Vlačić Ilirik“
 • Verrà avviata la trasformazione del museo civico in un museo storico della città con l’obiettivo di concentrare, nello stesso luogo, tutto il periodo dalla preistoria all’epoca odierna. Inizieranno gli investimenti nel rifacimento di palazzo Califfi e nell’espansione dello spazio museale all’edificio giallo. Una parte di tale progetto comprende anche la costruzione, nella zona di Gripole-Spiné, di un edificio moderno per trasferirvi tutti i depositi attualmente stipati in spazi inadeguati.
 • L’Ecomuseo Batana, che vanta lo status di bene culturale iscritto nella lista del patrimonio mondiale immateriale dell’UNESCO.
 • La Banda di ottoni, le Majorettes rovignesi, le SAC („F. Glavinić“, „M. Garbin“, „S. Žiža”),  altre associazioni culturali, cori, tradizioni musicali rovignesi e in particolare la bitinada, il dialetto rovignese, il dialetto ciacavo di Villa di Rovigno e il balun
 • Siti storico-archeologici di Moncodogno, Monsego, Monte della Torre, Vistrum, Saline, Monfiorenzo, patrimonio d’arte sacra (chiesette campestri, l’organo di Santa Eufemia), il patrimonio librario delle biblioteche rovignesi, lo sviluppo di progetti editoriali e di produzione di souvenir autoctoni e tradizionali di particolare importanza per la città
 • Continueremo a creare le condizioni per la costruzione e il passaggio delle attuali sedi e degli spazi dedicati alla cultura a uno standard superiore (teatro „Antonio Gandusio“, biblioteca civica „M. Vlačić Ilirik“, Museo della Città di Rovinj-Rovigno, Centro multimediale, „Casa della cultura a Villa di Rovigno“, palco estivo).
 • Dedicheremo particolare attenzione all’ampliamento della biblioteca civica   con le risorse dell’Unione Europea.
MLADI I OBRAZOVANJE-GIOVANI ED EDUCAZIONE2021-04-17T07:37:15+00:00

Ulaganje u znanje je ulaganje u sigurnu i prosperitetnu budućnost. Djeca i mladi nose društvo, pružaju zamah i vjeru u budućnost, polazište su uspješne i razvijene zajednice. Svjesni toga, nastavljamo s ulaganjima u školske i predškolske objekte, suvremenu opremu i financiranje rada stručnjaka kao što su psiholozi, pedagozi, logopedi i ostali stručni suradnici u školstvu.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • Kao prioritetnu investiciju u narednom razdoblju planiramo dogradnju vrtića Mondelaco, uređenje vrtića Neven, projektiranje proširenja osnovne škole Juraj Dobrila te projektiranje proširenja kapaciteta osnovnih škola i vrtića na Lamanovi.
 • Grad Rovinj-Rovigno će zajedno sa Županijom započeti obnovu strukovne škole Eugena Kumičića. Započet ćemo s uređenjem prostora bivše Školjke kao Centra za mlade u našem gradu, u smislu razvoja STEM područja i poticanja izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu.
 • Našim ćemo studentima osigurati stipendije uz istovremeno povećanje/zadržavanje broja stipendista, kako bi olakšali obiteljima ulaganje u prosperitetnu budućnost svoje djece. U suradnji sa srednjim školstvom pratit ćemo trendove gospodarskog razvoja i poticati edukaciju za nova, potrebna zanimanja. Zajedno sa Županijom, sukladno strategiji obrazovanja, stvarat ćemo bolje, modernije uvjete za srednjoškolske učenike.
 • Nastavit ćemo investirati u vrtiće i škole, njihovu opremu, sadržaje i okoliš.
 • Uređenje i dodatno opremanje dječjih igrališta konstanta je u našem radu. Nastavit ćemo uređivati nove i to na svim lokacijama koje su  pogodne za dječju igru i zabavu.
 • U mandatu koji slijedi nastavit ćemo rad na dovršetku projekta POS-a i to na lokaciji Štanga, čime ćemo omogućiti stambeno zbrinjavanje za više od 50 rovinjskih mladih obitelji.

GIOVANI ED EDUCAZIONE

Investire nel sapere significa investire in un futuro sicuro e prospero. I bambini e i giovani reggono la società, le danno slancio e fiducia nel futuro, sono il punto di partenza per una comunità florida e sviluppata. Essendone coscienti, continuiamo a investire negli edifici scolastici e prescolari, in attrezzature moderne e nel finanziamento del lavoro di psicologi, pedagogisti, logopedisti e di altri collaboratori professionali del sistema scolastico.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Una delle priorità in programma è l’ampliamento dell’asilo di Mondelaco, la sistemazione dell’asilo Neven, la progettazione dell’ampliamento della scuola elementare Juraj Dobrila e la progettazione dell’ampliamento della scuola elementare Vladimir Nazor e dell’asilo di Lamanova.
 • La città di Rovinj-Rovigno, insieme alla Regione, avvierà la ristrutturazione della Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić. Inizieremo a sistemare gli spazi dell’ex ristorante Školjka quale Centro per i giovani nella nostra città, basato sullo sviluppo delle discipline STEM e sull’incentivazione dell’eccellenza nell’industria della ristorazione e nel turismo.
 • Erogheremo delle borse studio per i nostri studenti, aumentando/mantenendo il numero di borsisti, per dare una mano alle famiglie che investono in un futuro migliore per i propri figli. In collaborazione con le scuole medie superiori seguiremo le tendenze dello sviluppo economico e stimoleremo la formazione per professioni nuove e ricercate. Insieme alla Regione, in armonia con la strategia per l’istruzione, creeremo delle condizioni migliori e più moderne per gli alunni delle scuole medie superiori.
 • Continueremo a investire in asili e scuole, nelle loro dotazioni, nei contenuti e negli spazi che li circondano.
 • La sistemazione e l’ulteriore fornitura di attrezzature per parchi gioco è una costante del nostro lavoro. Continueremo a investire nei parchi gioco e di divertimento.
 • Nel seguente mandato continueremo a lavorare per terminare il progetto di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Stanga, che ci permetterà di offrire un alloggio a più di 50 giovani famiglie rovignesi.
UMIROVLJENICI-I PENSIONATI2021-04-14T05:48:08+00:00

Dogradnja Doma za starije osobe “Domenico Pergolis” je dovršena. U narednom mandatu usmjerit ćemo se na poboljšanje usluga u svim gradskim institucijama koje su usmjerene na pružanje usluga našim umirovljenicima.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • Nastavit ćemo sa financiranjem realizacije niza do sada uspješnih programa i projekata koje smo ostvarili zajedno sa našom Udrugom umirovljenika.
 • U mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine nastojat ćemo potaknuti i realizirati izgradnju novih smještajnih sadržaja za starije i nemoćne osobe s većim kapacitetima i dodatnim uslugama kroz model javno-privatnog partnerstva.

L’ampliamento della Casa di riposo “Domenico Pergolis” è concluso. Nel seguente mandato ci concentreremo sul miglioramento dei servizi offerti da tutte le istituzioni cittadine che si occupano dei nostri pensionati.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Continueremo anche a finanziare la realizzazione di una serie di programmi di successo e di progetti messi in atto insieme alla nostra Associazione dei pensionati.
 • Inoltre, nel mandato 2021-2025, attraverso il modello del partenariato pubblico-privato, cercheremo di promuovere e realizzare la costruzione di nuove strutture residenziali con maggiore capienza e con servizi aggiuntivi per le persone anziane non autosufficienti.
SPORT I REKREACIJA-SPORT E RICREAZIONE2021-04-17T07:36:42+00:00

Potreba za kretanjem kao osnovnim preduvjetom zdravijeg života imperativ je suvremenog društva. Rovinj-Rovigno je ne samo pogodan kao lokacija za bavljenje sportom gdje dolaze brojne reprezentacije i sportski kolektivi na pripreme, već je i bitan generator sportaša koji donose brojna priznanja i medalje u svoj grad čime promoviraju Rovinj-Rovigno, Istru i Hrvatsku.

Sport je neizostavna karika u kreiranju dodatnih turističkih sadržaja i događaja koji direktno utječu na produljenje turističke sezone. Važan je čimbenik u promociji destinacije pa tako i u ciklusu razvoja gospodarstva. Život uz sport od najranije dobi omogućava razvoj mladih sportaša koji će kasnije postati zdravi članovi lokalne zajednice.   

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • Poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom.
 • Objedinjavanje i usklađivanje programa sporta uz prijedloge programa javnih potreba u sportu.
 • Skrb o kategoriziranim i nadarenim sportašima.
 • Promicanje stručnog rada u sportu.
 • Sudjelovanje u skrbi o javnim sportskim građevinama.
 • Pravna pomoć klubovima u kreiranju načina njihova rada.
 • Pružanje potpore klubovima pri pisanju projekata financiranih sredstvima Europske unije.
 • Pomoć talentiranim sportašima kroz dodatni rad s raznim stručnjacima iz područja sporta.
 • Opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša.
 • Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kroz razne sportske programe i manifestacije.

U prošlim mandatima uspješno smo započeli projekt izgradnje novog gradskog bazena i gradske streljane. Izgradili smo novo boćalište i obnovili Sportsku dvoranu Vladimir Nazor. Okončali smo i projekt izgradnje novog atletskog poligona te pripremili podloge za obnovu sintetskih terena na nogometnom igralištu. U narednom razdoblju planiramo obnoviti nogometne terene, svlačionice nogometnog igrališta, energetski obnoviti dvoranu Valbruna te izgraditi atletski poligon uz niz većih i manjih održavanja sportskih terena. Uredit ćemo set vanjskih sportskih i rekreacijskih sadržaja prilagođenih svim uzrastima.

Projektu gradskog zatvorenog bazena dat će se i dalje posebna pozornost.


Il bisogno di fare movimento quale condizione basilare per una vita più sana è un imperativo della società moderna. Rovinj-Rovigno non è solo una località adatta alla pratica dello sport, scelta da numerose squadre nazionali e gruppi sportivi per le proprie preparazioni, ma anche un importante vivaio di sportivi che portano numerosi riconoscimenti e medaglie nella loro città, promuovendo così Rovinj-Rovigno, l’Istria e la Croazia.

Lo sport è un elemento imprescindibile nella creazione di contenuti ed eventi turistici aggiuntivi che influiscono direttamente sul prolungamento della stagione turistica. È un fattore importante per la promozione della destinazione e per lo sviluppo dell’economia. Praticare sport sin dalla più tenera età è importante per crescere giovani sportivi che un giorno diventeranno membri esemplari della comunità locale.

Negli scorsi mandati siamo riusciti ad avviare il progetto di costruzione della nuova piscina cittadina e del poligono di tiro cittadino. Abbiamo costruito un nuovo campo di bocce e ristrutturato la palestra della Scuola elementare Vladimir Nazor. Abbiamo anche portato a termine il progetto di costruzione della nuova pista di atletica leggera e posto le basi per la sistemazione dei terreni artificiali del campo di calcio.

Prossimamente prevediamo di rinnovare i campi di calcio e gli spogliatoi del club di calcio, riqualificare la palestra di Valbruna dal punto di vista energetico e costruire una pista di atletica leggera, ma anche di effettuare una serie di manutenzioni più o meno massicce dei terreni sportivi. Predisporremo un set di contenuti sportivi e ricreativi all’aperto e li adegueremo a tutte le fasce d’età. Il progetto di una piscina cittadina coperta continuerà ad essere oggetto di particolare attenzione.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Incentivare e promuovere lo sport come previsto dal Programma nazionale per lo sport, soprattutto per bambini, giovani, studenti e disabili.
 • Convergenza e uniformazione dei programmi sportivi con proposte di programmi che coprano il fabbisogno sportivo della popolazione
 • Attenzione per gli sportivi categorizzati e dotati di talento
 • Promozione della professionalità nello sport
 • Partecipazione alla manutenzione delle strutture sportive pubbliche
 • Assistenza legale ai club nell’ideare le proprie modalità di lavoro
 • Sostegno ai club nella redazione di progetti finanziati mediante risorse dell’Unione Europea
 • Aiuto agli sportivi dotati di talento mediante attività supplementari con diversi esperiti del settore dello sport
 • Tutela sanitaria generale e speciale per gli sportivi
 • Attività sportive e ricreative della cittadinanza attraverso molteplici manifestazioni e programmi sportivi
MANJINE-MINORANZE2021-04-17T07:36:15+00:00

Od samog osnivanja do danas IDS je zastupao važnost regionalnog i lokalnog identiteta. Jedna od temeljnih smjernica IDS-ove politike je poštivanje kulturnih različitosti i suživot. Upravo zato oduvijek štiti talijansku autohtonu nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine kao neodvojive i važne identitete naše istarske, rovinjske zajednice. U proteklom mandatu napravili smo značajne iskorake u zaštiti dvojezičnosti, osigurali smo dodatne prevoditelje, dodatna financiranja različitih programa zajednice i poduprli niz drugih aktivnosti.

Njegujući povijesno-kulturnu baštinu talijanske zajednice, rovinjski dijalekt, batanu, bitinade i ostale tradicionalne napjeve, čuva se neprocjenjiva tradicijska vrijednost. Upravo tu se prepoznaje, kao jedan od glavnih čuvara ovih vrijednosti, Talijanska zajednica Pino Budicin te druge ustanove talijanske nacionalne skupine.

Rad ovih društava i skupina nadasve je važan i sastavni dio IDS-ovog programa razvijanja i čuvanja tradicijske i kulturne baštine i njezinih stečenih prava. U tom smislu podrška aktivnostima koje se provode kroz Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije sa sjedištem u našem Gradu je višestrana. Zapošljavanjem višeg stručnog suradnika – prevoditelja promptno i ažurno se osigurava prijevod svih javnih akata i dokumenata na talijanski jezik. Formiranjem radne skupine Istarske županije za izjednačavanje terminologije na talijanskom jeziku na području Istarske županije i organiziranjem tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih ustanova omogućava se primjena stečenih prava Talijanske nacionalne zajednice poput prava na izražavanje na svom materinjem jeziku i aktivnu primjenu dvojezičnosti što za svakog pripadnika Talijanske nacionalne zajednice predstavlja neprocjenjivu vrijednost.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • IDS će kroz suradnju sa svojim saborskim zastupnicima, uložiti dodatne napore kako bi se odredbe Sporazuma, kojeg su 1996. godine potpisali Republika Hrvatska i Republika Italija, provele pogotovo što se tiče implementacije dijela Sporazuma koji govori o statusu talijanskog jezika u Istri kao „Jezika društvene sredine“.
 • S ciljem jačanja položaja i zadovoljavanja kulturnih, gospodarskih i društvenih potreba svih pripadnika manjina u Rovinju-Rovigno, IDS će se zalagati za osiguravanje i izvršavanje svih odredbi koje proizlaze iz Zakona o pravima manjina, Statuta grada Rovinja-Rovigno i drugih gradskih propisa koji se tiču zaštite manjinskih nacionalnih zajednica.

Sin dalla sua fondazione la DDI ha difeso l’importanza dell’identità regionale e locale. Una delle linee guida principali della politica della DDI è il rispetto delle differenze culturali e la coesistenza. Proprio per questo motivo ha sempre tutelato la Comunità Nazionale Italiana autoctona e gli altri gruppi etnici come una parte indivisibile e importante della nostra identità rovignese e istriana.

Nello scorso mandato abbiamo fatto importanti progressi nella tutela del bilinguismo, assunto ulteriori traduttori, finanziato aggiuntivamente diversi programmi della Comunità degli Italiani e sostenuto una serie di altre attività.

Curando il retaggio storico-culturale della comunità italiana, il dialetto rovignese, la batana, le bitinade e gli altri canti tradizionali curiamo una tradizione di valore inestimabile. È proprio su questo versante che spiccano, come custodi principali di tale valore, la Comunità degli Italiani “Pino Budicin” e le altre istituzioni del gruppo nazionale italiano.

Il lavoro di questi gruppi e società è una parte estremamente importante del programma della DDI volto a sviluppare e conservare il patrimonio tradizionale culturale e i diritti acquisiti. In tale contesto le attività svolte dall’Assessorato alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici della Regione Istriana, che ha sede nella nostra città, ricevono un sostegno plurimo. L’assunzione di un collaboratore professionale superiore – traduttore consente di tradurre tempestivamente e puntualmente tutti gli atti e i documenti pubblici in lingua italiana. L’istituzione del Gruppo di lavoro della Regione Istriana per l’uniformazione della terminologia in lingua italiana nel territorio della Regione Istriana e l’organizzazione di corsi di lingua italiana per i dipendenti delle istituzioni pubbliche consentono di esercitare i diritti acquisiti della Comunità Nazionale Italiana, come il diritto ad esprimersi nella propria madrelingua, e di applicare attivamente il bilinguismo, che rappresenta un valore inestimabile per ogni appartenente alla Comunità Nazionale Italiana.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • La DDI attraverso la collaborazione con i suoi deputati al Sabor, compierà ulteriori sforzi per attuare le disposizioni del trattato firmato nel 1996 dalla Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana, in particolare per quanto riguarda la sezione del trattato che descrive lo status della lingua italiana in Istria come “lingua dell’ambiente sociale”.
 • Per rafforzare lo status e soddisfare le necessità culturali, economiche e sociali di tutte le minoranze nazionali presenti a Rovinj-Rovigno, la DDI si impegnerà per il rispetto e l’attuazione di tutte le disposizioni derivanti dalla Legge sui diritti delle minoranze, dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e delle altre norme cittadine riguardanti la tutela delle comunità nazionali minoritarie.
SOCIJALNA SKRB-ASSISTENZA SOCIALE2021-04-14T05:47:13+00:00

Suvremeno, razvijeno društvo brine o onima koji nisu u mogućnosti skrbiti o sebi. Socijalna skrb je važan segment funkcioniranja našeg Grada u okviru kojeg ćemo nastaviti ulagati u još kvalitetniji sustav skrbi o potrebitima. Briga o socijalno ugroženim članovima naše zajednice ostat će naš prioritet.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • U mandatu od 2021. do 2025. godine nastavit ćemo:
 • Provoditi socijalni program putem raznih pomoći, subvencija i potpora kojima se ublažava situacija socijalno, materijalno najugroženijoj kategoriji sugrađana.
 • Izdvajati sredstva za prijevoz djece s posebnim potrebama koja pohađaju Dnevni centar i Školu za odgoj i obrazovanje u Puli.
 • Nastavit ćemo s politikom isplate pomoći umirovljenicima s nižim mirovinama kao i podupiranje  rada  udruga iz domene socijalne skrbi, posebice rovinjskom Društvu osoba s invaliditetom i Gradskom društvu Crveni križ te Dnevnom centru Veruda.
 • Osigurat ćemo obiteljima novorođene djece jednokratne novčane pomoći te ćemo nastaviti subvencionirati smještaj djece u vrtićima i prehranu u osnovnoj školi.
 • Subvencionirat ćemo i dalje prijevoz učenika u osnovnim školama.

Socijalna osjetljivost jedna je od najvažnijih karakteristika politike IDS-a Rovinja-Rovigno, sastavni je dio svakog dijela našeg društva i naše zajednice. To nas čini iznimno složnom i povezanom zajednicom koja je uvijek spremna za pružanje podrške potrebitima. Solidarnost lokalne zajednice živi se ne samo u iznimnim situacijama već u svakodnevnici našeg grada.


Una società moderna e sviluppata si prende cura di coloro che non sono in grado di badare a sé stessi. L’assistenza sociale è un segmento importante per il funzionamento della nostra città, all’interno del quale continueremo a investire in un sistema ancora più efficiente di assistenza alle persone bisognose. L’attenzione per i membri socialmente vulnerabili della nostra comunità rimane la nostra priorità.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

Pertanto anche nel mandato 2021-2025 continueremo a:

 • Attuare il programma sociale mediante vari tipi di sussidi, sovvenzioni e sostegni volti ad alleviare il disagio della categoria di concittadini più vulnerabile dal punto di vista sociale e materiale;
 • Stanziare risorse per il trasporto di bambini con esigenze particolari che frequentano il Centro diurno di riabilitazione e la Scuola per l’educazione e l’istruzione di Pola;
 • Promuovere la politica dell’erogazione di sussidi per i pensionati con pensioni di importo basso e del sostegno del lavoro delle associazioni attive nel settore dell’assistenza sociale, in particolare dell’Associazione delle persone diversamente abili di Rovinj-Rovigno, della Società cittadina della Croce Rossa e del Centro diurno di riabilitazione di Veruda;
 • Erogare alle famiglie con neonati degli assegni una tantum e sovvenzionare il soggiorno dei bambini negli asili e i pasti nelle scuole elementari;
 • Finanziare il trasporto degli alunni delle scuole elementari;
 • La sensibilità sociale è una delle caratteristiche salienti della politica della DDI di  Rovinj-Rovigno: è parte integrante di ogni segmento della nostra società e della nostra comunità. Questo ci rende una comunità particolarmente unita e coesa, sempre pronta a sostenere i bisognosi. La solidarietà della comunità locale si sente non solo nelle situazioni straordinarie, ma anche nella quotidianità della nostra città.
VATROGASTVO I SIGURNOST-SERVIZIO ANTINCENDIO E SICUREZZA2021-04-17T07:35:06+00:00

Tijekom proteklog mandata realizirali smo nabavku nove opreme i vozila  za našu javnu vatrogasnu postrojbu u vrijednosti od 12 milijuna kuna. U Rovinjskom Selu izgradili smo novo moderno polivalentno vježbalište za potrebe obuke vatrogasnih postrojbi Rovinjštine te nastavili s pripremama za realizaciju novog Vatrogasnog doma.

U smislu povećanja sigurnosti, nabavili smo dva nova vozila za HMP službu te zajednički s Lučkom upravom Rovinj, brod za spašavanje i gašenje požara na moru.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • U novom mandatu nastavljamo s pripremom projektne dokumentacije i zemljišta za preseljenje Javne vatrogasne postrojbe na adekvatniju lokaciju u Gripole Spine. Potrebne dozvole su pripremljene. Staru lokaciju planiramo na najbolji način iskoristiti za financiranje navedenog projekta preseljenja.
 • U cilju podizanja stupnja sigurnosti na našem području, inzistirat ćemo i dalje na povećanju broja policijskih službenika u Rovinju-Rovigno, osobito u turističkoj sezoni. Istovremeno uvest ćemo veći broj komunalnih i prometnih redara u službu, a borit ćemo se i dalje za veće ovlasti gradonačelnika i gradske uprave u smislu kontrole i kažnjavanja prekršitelja u svim oblastima javnog i komunalnog  reda, javnih i zelenih površina i prometa generalno.

Abbiamo acquistato, per la nostra Unità dei Vigili del fuoco, attrezzature e veicoli nuovi per un valore di 12 milioni di kune. A Villa di Rovigno abbiamo costruito un nuovo e moderno poligono per l’addestramento delle unità dei vigili del fuoco del Rovignese e abbiamo proseguito con i preparativi per la costruzione della nuova Caserma dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda il miglioramento del livello di sicurezza, abbiamo acquistato due veicoli nuovi per il Servizio di pronto soccorso come pure, congiuntamente all’Autorità portuale, un natante per il soccorso e l’estinzione di incendi in mare.

 • Nel nuovo mandato continuiamo con la preparazione della documentazione progettuale e del terreno per il trasferimento dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco nel sito più adatto di Gripole-Spine. I permessi necessari sono pronti. Prevediamo di utilizzare il vecchio sito con l’obiettivo di finanziare questo progetto.
 • Per aumentare il livello di sicurezza nel nostro territorio, continueremo ad insistere sulla necessità di incrementare il numero di agenti di polizia a Rovinj-Rovigno, soprattutto durante la stagione turistica. Nel contempo assumeremo in servizio un numero maggiore di guardie comunali e stradali, ma continueremo a batterci anche affinché il sindaco e l’amministrazione cittadina abbiano maggiori ingerenze in materia di controllo e sanzionamento dei trasgressori in tutti gli ambiti dell’ordine comunale e pubblico.
Go to Top