BRIGA O MANJINAMA –

Od samog osnivanja do danas IDS je zastupao važnost regionalnog i lokalnog identiteta. Jedna od temeljnih smjernica IDS-ove politike je poštivanje kulturnih različitosti i suživot. Upravo zato oduvijek štiti talijansku autohtonu nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine kao neodvojive i važne identitete naše istarske, rovinjske zajednice. U proteklom mandatu napravili smo značajne iskorake u zaštiti dvojezičnosti, osigurali smo dodatne prevoditelje, dodatna financiranja različitih programa zajednice i poduprli niz drugih aktivnosti.

Njegujući povijesno-kulturno baštinu talijanske zajednice, rovinjski dijalekt, batanu, bitinade i ostale tradicionalne napjeve, čuva se neprocjenjiva tradicijska vrijednost. Upravo tu se prepoznaje, kao jedan od glavnih čuvara ovih vrijednosti, Talijanska zajednica Pino Budicin te druge ustanove talijanske nacionalne skupine. Rad ovih društava i skupina nadasve je važan i sastavni dio IDS-ovog programa razvijanja i čuvanja tradicijske i kulturne baštine i njezinih stečenih prava. U tom smislu podrška aktivnostima koje se provode kroz Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske Županije sa sjedištem u našem Gradu je višestrana. Zapošljavanjem višeg stručnog suradnika – prevoditelja promptno i ažurno se osigurava prijevod svih javnih akata i dokumenata na talijanski jezik. Formiranjem radne skupine Istarske Županije za izjednačavanje terminologije na talijanskom jeziku na području Istarske Županije i organiziranjem tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih ustanova omogućava se primjena stečenih prava Talijanske nacionalne zajednice poput prava na izražavanje na svom materinjem jeziku i aktivnu primjenu dvojezičnosti što za svakog pripadnika Talijanske nacionalne zajednice predstavlja neprocjenjivu vrijednost.

Jednako tako će IDS, kroz suradnju sa svojim saborskim zastupnicima, uložiti dodatne napore kako bi se odredbe Sporazuma, kojeg su 1996. godine potpisali Republika Hrvatska i Republika Italija, provele pogotovo što se tiče implementacije dijela Sporazuma koji govori o statusu talijanskog jezika u Istri kao „Jezika društvene sredine“.

S ciljem jačanja položaja i zadovoljavanja kulturnih, gospodarskih i društvenih potreba svih pripadnika manjina u Rovinju-Rovigno, IDS će se zalagati za osiguravanje i izvršavanje svih odredbi koje proizlaze iz Zakona o pravima manjina, Statuta grada Rovinja-Rovigno  i drugih gradskih propisa koji se tiču zaštite manjinskih nacionalnih zajednica.

Sin dalla sua fondazione la DDI ha difeso l’importanza dell’identità regionale e locale. Una delle linee guida principali della politica della DDI è il rispetto delle differenze culturali e la coesistenza. Proprio per questo motivo ha sempre tutelato la Comunità Nazionale Italiana autoctona e gli altri gruppi etnici come una parte indivisibile e importante della nostra identità rovignese e istriana. Nello scorso mandato abbiamo fatto importanti progressi nella tutela del bilinguismo, assunto ulteriori traduttori, finanziato aggiuntivamente diversi programmi della Comunità degli Italiani e sostenuto una serie di altre attività.

Curando il retaggio storico-culturale della comunità italiana, il dialetto rovignese, la batana, le bitinade e gli altri canti tradizionali curiamo una tradizione di valore inestimabile. È proprio un questo versante che spiccano, come custodi principali di tale valore, la Comunità degli Italiani Pino Budicin e le altre istituzioni del gruppo nazionale italiano. Il lavoro di questi gruppi e società è una parte estremamente importante del programma della DDI volto a sviluppare e conservare il patrimonio tradizionale culturale e i diritti acquisiti. In tale contesto le attività svolte dall’Assessorato alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici della Regione Istriana, che ha sede nella nostra città, ricevono un sostegno plurimo. L’assunzione di un collaboratore professionale superiore – traduttore consente di tradurre tempestivamente e puntualmente tutti gli atti e i documenti pubblici in lingua italiana. L’istituzione del Gruppo di lavoro della Regione Istriana per l’uniformazione della terminologia in lingua italiana nel territorio della Regione Istriana e l’organizzazione di corsi di lingua italiana per i dipendenti delle istituzioni pubbliche consentono di esercitare i diritti acquisiti della Comunità Nazionale Italiana, come il diritto ad esprimersi nella propria madrelingua, e di applicare attivamente il bilinguismo, che rappresenta un valore inestimabile per ogni appartenente alla Comunità Nazionale Italiana.

Inoltre la DDI, attraverso la collaborazione con i suoi deputati al Sabor, compierà ulteriori sforzi per attuare le disposizioni del trattato firmato nel 1996 dalla Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana, in particolare per quanto riguarda la sezione del trattato che descrive lo status della lingua italiana in Istria come “lingua dell’ambiente sociale”.

Per rafforzare lo status e soddisfare le necessità culturali, economiche e sociali di tutti gli appartenenti alle minoranza di Rovinj-Rovigno, la DDI si impegnerà per il rispetto e l’esecuzione di tutte le disposizioni derivanti dalla Legge sui diritti delle minoranze, lo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e le altre norme cittadine riguardanti la tutela delle comunità nazionali minoritarie.

2021-03-26T11:05:14+00:00
Go to Top