MLADI I OBRAZOVANJE-GIOVANI ED EDUCAZIONE

Ulaganje u znanje je ulaganje u sigurnu i prosperitetnu budućnost. Djeca i mladi nose društvo, pružaju zamah i vjeru u budućnost, polazište su uspješne i razvijene zajednice. Svjesni toga, nastavljamo s ulaganjima u školske i predškolske objekte, suvremenu opremu i financiranje rada stručnjaka kao što su psiholozi, pedagozi, logopedi i ostali stručni suradnici u školstvu.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • Kao prioritetnu investiciju u narednom razdoblju planiramo dogradnju vrtića Mondelaco, uređenje vrtića Neven, projektiranje proširenja osnovne škole Juraj Dobrila te projektiranje proširenja kapaciteta osnovnih škola i vrtića na Lamanovi.
 • Grad Rovinj-Rovigno će zajedno sa Županijom započeti obnovu strukovne škole Eugena Kumičića. Započet ćemo s uređenjem prostora bivše Školjke kao Centra za mlade u našem gradu, u smislu razvoja STEM područja i poticanja izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu.
 • Našim ćemo studentima osigurati stipendije uz istovremeno povećanje/zadržavanje broja stipendista, kako bi olakšali obiteljima ulaganje u prosperitetnu budućnost svoje djece. U suradnji sa srednjim školstvom pratit ćemo trendove gospodarskog razvoja i poticati edukaciju za nova, potrebna zanimanja. Zajedno sa Županijom, sukladno strategiji obrazovanja, stvarat ćemo bolje, modernije uvjete za srednjoškolske učenike.
 • Nastavit ćemo investirati u vrtiće i škole, njihovu opremu, sadržaje i okoliš.
 • Uređenje i dodatno opremanje dječjih igrališta konstanta je u našem radu. Nastavit ćemo uređivati nove i to na svim lokacijama koje su  pogodne za dječju igru i zabavu.
 • U mandatu koji slijedi nastavit ćemo rad na dovršetku projekta POS-a i to na lokaciji Štanga, čime ćemo omogućiti stambeno zbrinjavanje za više od 50 rovinjskih mladih obitelji.

GIOVANI ED EDUCAZIONE

Investire nel sapere significa investire in un futuro sicuro e prospero. I bambini e i giovani reggono la società, le danno slancio e fiducia nel futuro, sono il punto di partenza per una comunità florida e sviluppata. Essendone coscienti, continuiamo a investire negli edifici scolastici e prescolari, in attrezzature moderne e nel finanziamento del lavoro di psicologi, pedagogisti, logopedisti e di altri collaboratori professionali del sistema scolastico.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Una delle priorità in programma è l’ampliamento dell’asilo di Mondelaco, la sistemazione dell’asilo Neven, la progettazione dell’ampliamento della scuola elementare Juraj Dobrila e la progettazione dell’ampliamento della scuola elementare Vladimir Nazor e dell’asilo di Lamanova.
 • La città di Rovinj-Rovigno, insieme alla Regione, avvierà la ristrutturazione della Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić. Inizieremo a sistemare gli spazi dell’ex ristorante Školjka quale Centro per i giovani nella nostra città, basato sullo sviluppo delle discipline STEM e sull’incentivazione dell’eccellenza nell’industria della ristorazione e nel turismo.
 • Erogheremo delle borse studio per i nostri studenti, aumentando/mantenendo il numero di borsisti, per dare una mano alle famiglie che investono in un futuro migliore per i propri figli. In collaborazione con le scuole medie superiori seguiremo le tendenze dello sviluppo economico e stimoleremo la formazione per professioni nuove e ricercate. Insieme alla Regione, in armonia con la strategia per l’istruzione, creeremo delle condizioni migliori e più moderne per gli alunni delle scuole medie superiori.
 • Continueremo a investire in asili e scuole, nelle loro dotazioni, nei contenuti e negli spazi che li circondano.
 • La sistemazione e l’ulteriore fornitura di attrezzature per parchi gioco è una costante del nostro lavoro. Continueremo a investire nei parchi gioco e di divertimento.
 • Nel seguente mandato continueremo a lavorare per terminare il progetto di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Stanga, che ci permetterà di offrire un alloggio a più di 50 giovani famiglie rovignesi.
2021-04-17T07:37:15+00:00
Go to Top