ZAŠTITA POVIJESNE JEZGRE-TUTELA DEL CENTRO STORICO

Nastavit ćemo štititi i obnavljati jedinstvenu rovinjsku povijesnu jezgru!

 • Nastavit ćemo štititi i obnavljati jedinstvenu rovinjsku povijesnu jezgru sukladno svim pravilima konzervatorske struke istovremeno oživljavajući strukture koje će biti prilagođene zahtjevima suvremenog života.
 • Povijesno-kulturna starogradska jezgra predstavlja prepoznatljiv motiv dolaska milijuna turista no i neprocijenjivo blago svih naših sugrađana. Uz arhitektonsko-urbanu jedinstvenost, sačuvat ćemo i njezinu stambenu funkciju te gospodarsku osnovu.
 • Započet ćemo s obnovom i uređenjem Trga kao i razradu novog efikasnijeg sustava poticaja i potpora za obnovu starogradskih fasada i krovova. U sustav će se moći uključiti javni i privatni objekti.
 • Prioritet će nam biti saniranje neiskorištenih gradskih nekretnina koje će postati novi generatori gospodarskog i društvenog napretka. Planirana je sanacija prostora bivšeg restorana Školjka, Lanterne i bivšeg Hotela Rovinj u skladu s namjenama prostora uz maksimalnu zaštitu kulturno povijesne cjeline.

GLAVNI PRAVCI RAZVOJA

 • Započet ćemo s obnovom gradskog Trga i okolnih trgova.
 • Započet ćemo s projektom obnove kompletne infrastrukture (kanalizacija, oborinska odvodnja, vodovod, širokopojasna mreža) u povijesnoj jezgri u dijelu koji se odnosi na glavni trg kao i s uređenjem partera u zonama zahvata.
 • Nastavit ćemo obnavljati fasade i  krovišta.
 • Nastavit ćemo uređivati i sanirati crkvice na području povijesne jezgre u skladu s preporukama konzervatora.
 • Nastaviti ćemo s projektom obnove rasvjete crkve Svete Eufemije.
 • Nastavit ćemo obnavljati obalu i molove, posebno pristanište na otoku San Giovanni.
 • Nastavit ćemo s popločenjem asfaltiranih površina u starogradskom prostoru po uzoru na Careru.
 • Nastaviti ćemo s obnovom i rekonstrukcijom stubišta i satnog mehanizma glavnog gradskog sata.
 • Pristupit ćemo izgradnji spomenika Hrvatskim braniteljima.

Continueremo a proteggere e rinnovare l’impareggiabile centro storico di Rovinj-Rovigno!

 • Continueremo a proteggere e rinnovare l’impareggiabile centro storico di Rovinj-Rovigno rispettando le norme del settore del restauro, rivitalizzando anche quelle strutture che verranno adattate alle necessità della vita contemporanea.
 • Il centro storico e culturale della città rappresenta un evidente motivo di afflusso per milioni di turisti, ma anche un tesoro inestimabile per tutti i nostri concittadini.
 • Oltre alla singolarità architettonica urbana, conserveremo anche la sua funzione abitativa e il sostrato economico. Inizieremo con la ristrutturazione e la sistemazione della Piazza, elaborando anche un nuovo e più efficace sistema di incentivi e sovvenzioni per il rifacimento delle facciate e dei tetti del centro storico, che prevederà l’inclusione sia di edifici pubblici che di quelli privati.
 • Avremo come priorità il risanamento degli immobili cittadini inutilizzati, che genereranno nuovo progresso economico e sociale. È previsto il risanamento degli spazi dell’ex ristorante Školjka, dell’edificio Lanterna e dell’ex albergo Rovinj: un intervento improntato al rispetto della destinazione d’uso degli spazi e accompagnato dal massimo livello di tutela del complesso storico-culturale.

LINEE PRINCIPALI DI SVILUPPO

 • Inizieremo a ristrutturare la Piazza cittadina e le piazze circostanti.
 • Avvieremo il progetto di rifacimento di tutta l’infrastruttura (fognatura, tubature di drenaggio delle acque meteoriche, acquedotto, rete a banda larga) nella piazza principale del centro storico e della pavimentazione nelle zone d’intervento.
 • Continueremo a ristrutturare facciate e tetti.
 • Continueremo a sistemare e risanare le chiese del centro storico in armonia con le raccomandazioni dei conservatori.
 • Proseguiremo con il rinnovo del sistema di illuminazione della chiesa di Santa Eufemia.
 • Continueremo a risistemare la riva e i moli, soprattutto il punto d’attracco sull’isola di San Giovanni.
 • Nel centro storico continueremo a sostituire le superfici asfaltate con la pavimentazione in pietra, prendendo a modello via Carera.
 • Continueremo a rinnovare e ricostruire le scale e il meccanismo dell’orologio cittadino principale.
 • Avvieremo la costruzione del monumento ai difensori croati.
2021-04-17T07:39:53+00:00
Go to Top