Kada se podvuče crta, ostaju nesporne činjenice! Neto i šćeto!

Zahvaljujući „volji“ sugrađana iskazanoj povjerenjem na lokalnim izborima, napredak se ostvaruje kroz brojne realizirane investicije koje su u opće-društvenom interesu, odnosno u interesu svih građana grada Rovinja-Rovigno, te se uspijeva Rovinju-Rovigno sačuvati i dušu i prepoznatljivost/jedinstvenost. Svi građani pridonijeli su napretku našeg grada i zato im iskreno hvala.

Među mnogobrojnim ostvarenim investicijama, zahvatima, projektima valja se prisjetiti sljedećih: obalni gradski kolektor; sanacija zvonika Sv. Eufemije; obilježavanje sa scenskim prikazanjem 1200-te obljetnice dolaska sarkofaga i mučeništva Sv. Eufemije; sanitarni deponiji na području Lokve Vidotto; sanacija stare deponije Basilica; popločenja trgova; novi parteri i drvoredi na Obali palih boraca, Omladinskoj, Istarskoj itd.; proširenje gradskog groblja; uređenje predjela Cuvi; Rovinjsko Selo: zaobilaznica i semafor, sportsko igralište, dom kulture, vrtić; uređenje predjela Monte; uređenje predjela bivše željezničke stanice i ostvarenje sportskog rekreacijskog centra; uređenje tržnice; novoizgrađene rotonde na ulazima u grad; dodjela i uređenje prostora Udruge umirovljenika; financiranje te obnove i uređenja predškolskih i školskih ustanova kao i gradskih ustanova i društava te brojnih udruga; visoki socijalni, zdravstveni i društveni standardi; ulaganje u sport, vatrogastvo i civilno društvo; obnova i sanacija objekata u kulturi i sakralnih objekata te ulaganje u graditeljsku baštinu, u njezinu obnovu i čuvanje; kanalizacija i kolektor oborinskih voda u naseljima; asfaltiranje i uređenje ulica; nova parkirališta; radovi na obnovi Punta corrente – Zlatnog rta; obnova sjedišta gradske uprave; poticaji razvoju poljoprivrede i gospodarstva; javna nabava i potpore iz europskih i nacionalnih fondova – među kojima valja izdvojiti izgradnju kanalizacijske mreže za čitavo područje Rovinjskog Sela, Borika, Monsena, Valdaliso, Bolničkog naselja, naselja Valsavie, Gripole, Monfiorenzo, Cocaletto, Lamanova, novi uređaj za predtretman Mirna te novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na području Cuvi; uređenje plaža poput Valdaliso te Val Catalan; društveno poticano stanovanje na Štangi; pretovarna stanica Lokva Vidotto; investicije u infrastrukturu i zaštitu okoliša (prometnice, javna rasvjeta, itd.); priprema, usvajanje i provedba prostornih planova i izdavanje akata; izgradnja i održavanje komunalnog gospodarstva te komunalno i prometno redarstvo; upravljanje imovinom i geodetski poslovi; uređenje sportskih i kulturnih objekata; parterno uređenje ulice Carera; izgradnja Sportske dvorane i novih učionica za srednje škole; proširenje Doma za odrasle „Domenico Pergolis“; bezbroj nagrada u turizmu; brojni ostvareni projekti u kulturi, radi očuvanja baštine i tradicije. Projekt Ekomuzej „Batana“ Kuće o batani – Casa della batana uvršten/upisan je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja svjetske nematerijalne kulturne baštine jer Rovinj-Rovigno svoju tradiciju i baštinu živi, čuva, njeguje. Podržalo se i održalo puno velikih i manjih događanja i dobiveno bezbroj priznanja; izgradnja komunalne luke San Pelagio (u tijeku); izgradnja lječilišnog gradskog bazena u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju prim. dr. Martin Horvat (u tijeku)…


A conti fatti, sono i fatti che contano! Cun li ciacule a nu sa fa freîtule.

Grazie alla “volontà” dei concittadini espressa tramite la fiducia alle elezioni amministrative, il progresso ha iniziato a concretizzarsi mediante numerosi investimenti nell’interesse comune di tutti i cittadini di Rovinj-Rovigno, preservando l’anima e la riconoscibilità della città. Tutti i cittadini hanno contribuito al progresso della nostra città ed è per questo che li ringrazio di cuore.

Tra i tanti investimenti, interventi, progetti realizzati, vanno ricordati: il collettore costiero; il risanamento del campanile di S. Eufemia; la presentazione scenica del 1200° anniversario dell’arrivo del sarcofago e del martirio di S. Eufemia; la discarica nella zona di Lokva Vidotto; il risanamento della vecchia discarica Basilica; la pavimentazione delle piazze; il nuovo lastricato e gli alberi del Lungomare dei Caduti, del viale della Gioventù, di via dell’Istria, ecc .; l’ampliamento del cimitero cittadino; la sistemazione di Cuvi; i progetti a Villa di Rovigno: la tangenziale e il semaforo, il campo sportivo, la Casa di cultura, il nuovo asilo, ecc.; la sistemazione della zona di Monte; la sistemazione dell’ex stazione ferroviaria e la realizzazione di un centro sportivo e ricreativo; l’organizzazione del mercato; le nuove rotatorie agli ingressi della città; l’assegnazione e la sistemazione della sede dell’Associazione dei pensionati; il finanziamento, la ristrutturazione e la sistemazione delle istituzioni prescolari e scolastiche, nonché di istituzioni e società cittadine e numerose associazioni; elevati standard sociali, sanitari e sociali; gli investimenti nello sport, nella lotta agli incendi e nella società civile; il restauro degli edifici culturali e sacri e gli investimenti nel patrimonio architettonico, nel suo restauro e nella sua conservazione; la costruzione della rete fognaria e del collettore; l’asfaltatura e la sistemazione delle strade; la costruzione di nuovi parcheggi; la ricostruzione di Punta Corrente; la ristrutturazione della sede dell’amministrazione municipale; gli incentivi per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’economia; gli appalti pubblici e le sovvenzioni da fondi europei e nazionali – compresa la costruzione di una rete fognaria per l’intera area di Villa di Rovigno, Borik, Monsena, Valdaliso, dell’Abitato dell’Ospedale, Valsavie, Gripole, Monfiorenzo, Cocaletto, Lamanova, il nuovo impianto di trattamento Mirna e il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue nella zona di Cuvi; la sistemazione delle spiagge di Valdaliso e Val Catalan; il programma di edilizia agevolata a Stanga; la Stazione di trasbordo Lokva Vidotto; gli investimenti nell’infrastruttura e nella tutela ambientale (strade, illuminazione pubblica, ecc.); la preparazione, l’adozione e l’attuazione di piani territoriali e l’emissione degli atti; la costruzione e la manutenzione degli affari comunali; la gestione e il rilevamento di proprietà; l’organizzazione di strutture sportive e culturali; la sistemazione del lastricato di via Carera; la costruzione di una palestra e di nuove aule per le scuole superiori; l’ampliamento della Casa di riposo „Domenico Pergolis“; gli innumerevoli premi nel turismo; i numerosi progetti realizzati nel campo della cultura, al fine di preservare il patrimonio e la tradizione; il progetto dell’Ecomuseo „Casa della batana“ incluso nel Registro delle Migliori Pratiche per la Conservazione del Patrimonio Culturale Immateriale Mondiale dell’UNESCO; il sostegno e l’organizzazione di eventi; la costruzione del Porto settentrionale di San Pelagio (in corso); la realizzazione complesso di piscine all’interno dell’Ospedale di Ortopedia e Riabilitazione „Martin Horvat“ (in corso); ecc.