GLAVNI PRAVCI DALJNJEG RAZVOJA GOSPODARSTVA – LINEE PRINCIPALI DI ULTERIORE SVILUPPO DELL’ECONOMIA

Gospodarska zona Gripole-Spine

Pristupit ćemo realizaciji nekoliko gradskih zemljišta za ICT projekte kako bi privukli inovativne mlade poduzetnike.

Osigurat ćemo dodatna zemljišta za naše poduzetnike za najam po 1 EUR/m2 godišnje, osigurati popuste i poticaje na komunalni doprinos i komunalnu naknadu za investicije u zoni.

Osigurat ćemo zemljište za manji otkupni centar poljoprivrednih proizvoda sa pripadajućom hladnjačom.

Izgradit ćemo moderan vatrogasni dom.

Stvorit ćemo dodatne uvjete za nova ulaganja u nove proizvodne i poslovne sadržaje.

U sklopu zone razvit ćemo i centralno skladište i gradski arhiv za potrebe svih ustanova grada Rovinja-Rovigno.

Razvoj pomorske infrastrukture

U sjevernoj zoni Valdibora predviđena je izgradnja ribarske infrastrukture financirana sredstvima Europske unije koja će nastaviti biti infrastrukturna okosnica budućeg snažnijeg razvoja ribarstva u našemu gradu.

Iz sredstava Europske unije ćemo financirati kompletnu sanaciju obale Valdibora čime će se stvoriti još bolji uvjeti za pristanak brodica.

U cilju zaštite rovinjske povijesne luke te smanjivanja utjecaja klimatskih promjena izgradit ćemo lukobran Katarina na sjevernom dijelu otoka. Radovi koji su već započeli financirat će se sredstvima Europske unije.

Usmjerit ćemo projektne i organizacijske napore u preseljenje neadekvatne benzinske postaje Valdibora na sigurnije i zaštićenije mjesto u sklopu šireg područja Valdibore.

Izgradnjom komunalne lučice San Pelagio uz Bolnicu, kapaciteta do 250 vezova, smanjili smo pritisak na komunalne vezove u gradskoj luci te će se sada dio uređenja usmjeriti na izgradnju niza parkirališta uz uređenje sjeverne plaže kao i gradske rekreacijske šetnice do zgrade bivše željezničke stanice.

U smislu jačanja kapaciteta vezova u ovom mandatu izvršit ćemo cjelokupnu pripremu dokumentacije i dozvola za izgradnju nove komunalne lučice Veštar.

Nastaviti ćemo i sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije o gradnji nove Južne gradske luke sa ciljem nastavka osiguranja gospodarskih komercijalnih i komunalnih vezova u našem gradu.

Stvarat ćemo uvjete za nastavak poslovanja tvornice ribljih konzervi i prerađevina Mirna, naše jedine prehrambene industrije. Omogućit ćemo neometan razvoj i modernizaciju na postojećoj lokaciji u Rovinju-Rovigno. U suradnji sa tvornicom Mirna izgrađen je i novi pročistač otpadnih voda.

U proteklom mandatu osigurali smo nesmetane uvjete za jednu od važnih investicija u našem gradu, uređenje Stare hladnjače koje će se dogoditi u narednim godinama.

Poslovna zona Turnina

Protekli mandat usmjerili smo na razvoj zone Gripole Spine u kojoj je svoje mjesto za poslovanje, rast i razvoj steklo preko 20-tak poduzetnika i javnih ustanova i poduzeća. U narednom mandatu, do 2025. godine radit ćemo i aktivno stvoriti preduvjete kroz plan i dokumentaciju za razvoj ove nove poslovne zone u kojoj predviđamo više polivalentnih građevina namijenjenih ICT industriji, proizvodnji, turizmu te zabavi, a sve u cilju razvoja novih poduzetničkih projekata, osobito upotpunjavanja ponude deficitarnih sadržaja u gradu.

Novi poduzetnički inkubator i coworking centar

Novi poduzetnički inkubator razvit ćemo u nastavku ulice Augusta Ferrija u bivšem odmaralištu za koje se priprema dokumentacija. Upotpunit ćemo ga modernim polivalentnim centrom ne samo za obuku poduzetnika i obrtnika već i sa nizom ICT projekta i coworking sadržaja za poticanje razvoja naših mladih poduzetnika.

Promoviranje i privlačenje investicija

Nastavit ćemo s razvojem gradskog sustava promoviranja i privlačenja investicija putem niza poticajnih mjera kroz naše službe, coworking prostor, inkubator, poslovne i poduzetničke zone.

Prema svim potencijalnim investitorima kao i do sada nastupat ćemo kao  partneri, te ćemo im nuditi maksimalnu suradnju svih gradskih poduzeća, službi i ureda.

Tijekom 2021. godine donijet ćemo novu strategiju gospodarskog razvoja za naredno razdoblje.

Zona economica Gripole-Spine

– Inizieremo a predisporre alcuni terreni cittadini per i progetti TIC al fine di attrarre giovani imprenditori innovativi

– Assicureremo ulteriori terreni per i nostri imprenditori con un canone di locazione annuo di 1 EUR/m2, sconti e incentivi per il contributo comunale e l’imposta comunale per gli investimenti in zona.

– Metteremo a disposizione un terreno per un piccolo centro di conferimento di prodotti agricoli con impianto frigorifero annesso.

– Costruiremo una caserma dei vigili del fuoco moderna.

– Creeremo ulteriori condizioni per nuovi investimenti in contenuti produttivi e imprenditoriali nuovi.

– La zona comprenderà anche un deposito centrale e un archivio cittadino per coprire le necessità di tutte le istituzioni della città di Rovnj-Rovigno.

Sviluppo dell’infrastruttura marittima

– Nella zona settentrionale di Valdibora è prevista la costruzione di opere infrastrutturali adibite alla pesca, finanziate con risorse dell’Unione Europea, che continueranno ad essere la colonna portante del futuro potenziamento della pesca nella nostra città.

– Con i fondi dell’Unione Europea fidanzeremo, nella sua totalità, il ripristino di Riva Valdibora, e creeremo condizioni migliori per l’attracco delle imbarcazioni.

– Al fine di tutelare il porto storico di Rovinj-Rovigno e di ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici costruiremo il frangiflutti di Santa Caterina nella parte settentrionale dell’isola. I lavori sono già iniziati grazie al finanziamento dell’Unione Europea.

– Indirizzeremo i nostri sforzi in materia di progetti e organizzazione nel trasferimento del distributore di benzina di Valdibora, ormai inadeguato, in un luogo più sicuro e riparato, rientrante nel più ampio complesso di Valdibora.

– Con la costruzione, vicino all’ospedale, del porto comunale di San Pelagio avente una capacità fino a 250 ormeggi, abbiamo ridotto la pressione esercitata sugli ormeggi comunali del porto cittadino e ora gli interventi si concentreranno in parte sulla costruzione di molteplici parcheggi e sulla sistemazione della spiaggia settentrionale e del lungomare ricreativo cittadino che costeggia l’edificio dell’ex stazione ferroviaria.

– Per aumentare il numero di ormeggi, in questo mandato prepareremo tutta la documentazione e i permessi necessari per la costruzione del nuovo porticciolo comunale di Vestre.

– Continueremo anche a predisporre la documentazione progettuale per la costruzione del nuovo porto cittadino meridionale per poter offrire alla nostra città altri ormeggi comunali, ormeggi per attività economica e ormeggi per uso commerciale.

– Creeremo le condizioni affinché la nostra unica industria alimentare, la fabbrica per la lavorazione e l’inscatolamento del pesce Mirna, continui ad operare. Ci impegneremo a favore del suo sviluppo indisturbato e della sua modernizzazione nel sito attuale di Rovinj-Rovigno. In collaborazione con la fabbrica Mirna è stato costruito anche un nuovo depuratore di acque reflue.

– Nello scorso mandato abbiamo creato le condizioni ideali per uno degli investimenti più importanti nella nostra città: la ristrutturazione del Vecchio Frigorifero, che avrà luogo nei prossimi anni.

Zona imprenditoriale di Turnina

– Nello scorso mandato ci siamo concentrati sullo sviluppo della zona Gripole-Spine, dove oltre venti imprese e istituzioni pubbliche hanno trovato una sede per gestire gli affari, crescere e svilupparsi. Nel successivo mandato, fino al 2025, ci impegneremo attivamente – predisponendo i progetti e la documentazione – al fine di creare le premesse per lo sviluppo di questa nuova zona imprenditoriale che ospiterà molteplici edifici polivalenti destinati all’industria TIC, alla produzione, al turismo e all’intrattenimento, il tutto con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti imprenditoriali e, soprattutto, di arricchire la carente offerta di contenuti presenti in città.

Il nuovo incubatore imprenditoriale e il centro di coworking

– Nella continuazione di via Augusto Ferri, nell’ex casa vacanze aziendale, svilupperemo il nuovo incubatore imprenditoriale, per il quale stiamo già preparando la documentazione. Lo completeremo con un moderno centro polivalente dedicato non solo alla formazione di imprenditori e artigiani, ma anche a tutta una serie di progetti TIC e contenuti di coworking per stimolare lo sviluppo dei nostri giovani imprenditori.

Promozione e attrazione d’investimenti

– Continueremo sviluppare il sistema cittadino di promozione e attrazione d’investimenti con una serie di misure incentivanti, facendo leva sui nostri servizi, lo spazio di coworking, l’incubatore, le zone commerciali e quelle imprenditoriali.

– Il nostro approccio nei confronti di tutti potenziali investitori, come finora, sarà quello di un partner, quindi offriremo loro il massimo livello di collaborazione da parte di tutte le imprese, i servizi e gli uffici della città.

– Nel corso del 2021 adotteremo una nuova strategia di sviluppo economico per il periodo successivo.

2021-03-26T11:09:25+00:00
Go to Top