GOSPODARSTVO PAMETNI RAZVOJ! – ECONOMIA SVILUPPO INTELLIGENTE!

Razvijati društvo, u skladu s njegovim mogućnostima, umjetnost je i mudrost. Vođeni politikom pametnog razvoja povezujemo različite, ali komplementarne gospodarske grane. Osnovna razvojna poluga grada Rovinj-Rovigno je turizam, odnosno hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Sinergijom između osnovnih gospodarskih djelatnosti i sekundarnih djelatnosti, kao što su proizvodnja domaće hrane i pića, proizvodnja autohtonih suvenira, kulturna i sportska djelatnost uspješno je produljena glavna turistička sezona i omogućen veći priljev prihoda.

U smjeru pametnog razvoja i jačanja gospodarstva potrebno je aktiviranje i jačanje utjecaja jedinica lokalne samouprave. Jedan od glavnih problema na tom putu je samostalno upravljanje lokalnom imovinom koja je trenutno pod upravljanjem države. Država u tom smislu otežava razvoj i koči daljnje korake ka kvalitetnijem i boljem životu na našim prostorima. Programi snaženja jedinica lokalne samouprave obuhvaćaju preuzimanje niza objekata koji su trenutno u državnom vlasništvu kako bi omogućili daljnji i brži razvoj lokalnog poduzetništva i obrtništva.

Bitku za ovo naše pravo nastavit ćemo kao i do sada putem naših saborskih zastupnika kroz prijedloge izmjena zakona o graditeljstvu, poljoprivrednom zemljištu, ali i izmjenama različitih propisa po svim temama kojima se do sada otežavao snažniji razvoj gradova i općina.

Svakako ćemo nastaviti s dosadašnjim razvojem infrastrukture za poljoprivredu koja treba olakšati daljnji razvoj i plasman poljoprivrednih proizvoda, i to kroz razvoj specijaliziranog centra za poljoprivrednike putem novootvorene poljoprivredne trgovine te naše gradske tržnice. Kroz natječaje za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,  kao i do sada, poticat ćemo naše mlade poljoprivrednike na početak proizvodnje uz maksimalnu zaštitu svih naših dosadašnjih posjednika.

Razvoj i očuvanje ribarstva i dalje čvrsto vidimo kroz zadržavanje tvornice Mirne u Rovinju-Rovigno kao i kroz izgradnju i razvoj ribarske infrastrukture u gradskoj luci, južnoj luci te kroz razvoj ribarske luke Valdibora.

U proteklom mandatu razvijali smo Sjevernu luku s ciljem povrata grada pomorstvu i ribarstvu. U narednom mandatu aplicirat ćemo na projekte Europske unije za nastavak uređenja Južne luke, za izgradnju Sjevernog lukobrana na otoku Katarina i pripremu projektne dokumentacije za uređenje nove komunalne lučice u Veštru.

Sviluppare la società secondo le sue possibilità è un’arte e una scienza. Guidati dalla politica dello sviluppo intelligente, connettiamo branche economiche diverse ma complementari. La principale leva di sviluppo della città di Rovinj-Rovigno è il turismo, ovvero l’industria alberghiera e la ristorazione. La sinergia creata dalle attività economiche di base e da quelle secondarie – come la produzione di bevande e alimenti caserecci, la produzione di souvenir autoctoni e le attività culturali e sportive – è riuscita a prolungare l’alta stagione turistica ed ha assicurato un incremento degli introiti.

Per dirigersi verso uno sviluppo intelligente e il rafforzamento dell’economia bisogna attivare e rafforzare l’influenza delle unità dell’autogoverno locale. Su questa strada uno dei problemi principali è la gestione autonoma del patrimonio locale, che attualmente è in mano allo Stato. In tale senso lo Stato ostacola lo sviluppo e impedisce di compiere ulteriori passi verso una vivibilità avanzata del nostro territorio. I programmi per il rafforzamento delle unità dell’autogoverno locale comprendono la presa in carico di una serie di edifici, attualmente di proprietà dello Stato, per accelerare lo sviluppo dell’imprenditoria e dell’artigianato locali.

Continueremo a lottare per questo nostro diritto, come abbiamo fatto finora, per mezzo dei nostri deputati al Sabor, avanzando proposte di emendamento delle leggi sull’edilizia e sui terreni agricoli, ma anche modificando svariate norme di diversi ambiti le quali, finora, avevano frenato lo sviluppo di città e comuni.

Continueremo sicuramente, come finora, a sviluppare l’infrastruttura agricola, che deve facilitare l’ulteriore sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agricoli, e lo faremo con un centro specializzato per gli agricoltori,  il negozio di prodotti agricoli recentemente aperto e il nostro mercato cittadino. Attraverso i bandi per la locazione di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia, come finora, stimoleremo i nostri giovani agricoltori ad avviare la produzione, tutelando al massimo tutti i nostri possidenti già affermati.

Siamo convinti che lo sviluppo e la conservazione della pesca debbano continuare ad essere inquadrati nel mantenimento della fabbrica Mirna a Rovinj-Rovigno, come pure nella costruzione e nello sviluppo dell’infrastruttura peschereccia nel porto cittadino, nel porto meridionale e nel porto peschereccio di Valdibora.

Nello scorso mandato abbiamo sviluppato il porto settentrionale per far ritornare la città alla marineria e alla pesca. Nel seguente mandato parteciperemo ai bandi dei progetti dell’Unione Europea per proseguire gli interventi nel porto meridionale, costruire il frangiflutti settentrionale sull’isola di Santa Caterina e preparare la documentazione progettuale per la predisposizione del nuovo porticciolo comunale di Vestre.

2021-03-26T11:09:41+00:00
Go to Top