KULTURA U SLUŽBI RAZVOJA – CULTURA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

Što je čovjek bez kulturne baštine? Čovjek bez identiteta! Zato njegujemo i čuvamo tradicijske kulturne vrijednosti našega grada, ali razvijamo i nove, suvremene, prepoznatljive kulturne identitete koji će biti sastavni dio budućeg Rovinja-Rovigno. I zato kažem … dali ste nam čitav jedan svijet… : batana u zaklonu UNESCO-a, rovinjske bitinade, seljanski balun … ovo ćemo čuvati i predstavljati svijetu kao dio neizostavnog doživljaja Rovinja-Rovigno!

Razvoj turizma usko je povezan s čimbenicima prepoznatljivosti jednog kraja, prvenstveno kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Izuzev promocije istih, važno je te sustave sačuvati, zaštititi i pravilno predstaviti posjetiteljima Rovinja-Rovigno. Njegovanje kulture, tradicije i prirodnih vrijednosti osnažuje identitet Grada i daje jedinstveni doživljaj neusporediv s bilo kojom drugom destinacijom.

Osim očuvanja baštine i tradicije, novim projektima usmjerit ćemo kreiranje kulturnih sadržaja za sve naše građane, kulturne ustanove i udruge, umjetnike i djelatnike u kulturi. Razvojem i realizacijom novih projekata spojit ćemo baštinu s novim tehnologijama koje će biti bliže novim generacijama. Koristeći aplikacije, inovativne programe, kulturni marketing i poduzetništvo stvarat će se i nove prilike  koje će upotpuniti turistički proizvod, ali i obogatiti svakodnevni život naših građana.

GLAVNI PRAVCI DJELOVANJA U RAZVOJU I OČUVANJU KULTURE

Zaštita, valorizacija i promicanje projekta Muzeja Grada Rovinja, Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice „M. Vlačić Ilirik“.

Pristupit će se preobrazbi gradskoga muzeja u povijesni muzej grada sa ciljem da se cijela povijest od prapovijesti do danas okupi na jednom mjestu. Započet će se s ulaganjem u sanaciju palače Califfi i proširenjem prostora muzeja na žutu zgradu. Dio tog projekta je i gradnja modernog objekta u zoni Gripole-Spine u koji bi se izmjestili svi depoi koji sada opterećuju neadekvatan prostor.

Ekomuzej Batana koja ima status kulturnog dobra na UNESCO-voj listi svjetske nematerijalne baštine.

Limena glazba, Rovinjske mažoretkinje, KUD-ovi („F. Glavinić“, „M. Garbin“, „S. Žiža),  ostale kulturne udruge, zborovi, rovinjske glazbene tradicije, posebno bitinada, rovinjski dijalekt, seljanske čakavice i balun.

Povijesno-arheološki lokaliteti Monkodonja, Monsego, Turnina, Vistrum, Saline, Monfiorenzo, sakralna blaga (poljske crkvice, orgulje Svete Eufemije), knjižni fond rovinjskih knjižnica, razvoj izdavačkih projekata i autohtonih, tradicijskih suvenira od posebnog značaja za grad.

Nastavit ćemo sa stvaranjem uvjeta za izgradnju i unapređenje postojećih sjedišta i prostora kulture u viši standard (kazalište „Antonio Gandusio“, gradska knjižnica „M. Vlačić Ilirik“, Muzej grada Rovinja, Multimedijalni Centar, „Dom kulture u Selu“, ljetna pozornica).

Posebnu pažnju usmjerit ćemo na proširenje gradske knjižnice sredstvima Europske unije.

AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

Che cos’è un uomo senza patrimonio culturale? Un umo senza identità! Quindi dobbiamo custodire i valori della tradizione culturale della nostra città ma anche sviluppare identità culturali nuove, moderne e riconoscibili, che saranno parte integrante della futura Rovinj-Rovigno. Per questo motivo dico: …ci avete dato un mondo intero…: la batana protetta dall’UNESCO, le bitinade rovignesi, il balun di Villa di Rovigno… è questo che custodiremo e presenteremo al mondo come parte dell’esperienza imperdibile di Rovinj-Rovigno!

Lo sviluppo del turismo è strettamente legato ai fattori di riconoscibilità di un luogo, in primo luogo al patrimonio storico-culturale e naturale. Oltre a promuovere tali sistemi, bisogna anche conservarli, proteggerli e presentarli correttamente ai visitatori di Rovinj-Rovigno. Curare la cultura, la tradizione e i valori naturali rafforza l’identità della città e dona un’esperienza unica, che non può reggere il confronto con quella di nessun’altra destinazione.

Oltre a conservare il patrimonio e la tradizione, i nostri nuovi progetti saranno un punto di riferimento per creare contenuti culturali rivolti a tutti i nostri cittadini, le istituzioni e le associazioni culturali, gli artisti e i professionisti della cultura. Sviluppando e realizzando nuovi progetti creeremo un legame fra il patrimonio e le nuove tecnologie, che saranno più familiari alle nuove generazioni. Il ricorso ad applicazioni, programmi innovativi, marketing e imprenditoria culturale generà nuove situazioni che andranno ad integrare il prodotto turistico,  ma arricchiranno anche la vita quotidiana dei nostri cittadini.

LINEE PRINCIPALI DI AZIONE PER LO SVILUPPO E LA CONSERVAZIONE DELLA CULTURA

– Tutela, valorizzazione e promozione dei progetti del Museo della città di Rovinj-Rovigno, dell’Università popolare aperta e della Biblioteca civica „M. Vlačić Ilirik“

– Verrà avviata la trasformazione del museo civico in un museo storico della città con l’obiettivo di concentrare, nello stesso luogo, tutto il periodo dalla preistoria all’epoca odierna. Inizieranno gli investimenti nel rifacimento di palazzo Califfi e nell’espansione dello spazio museale all’edificio giallo. Una parte di tale progetto comprende anche la costruzione, nella zona di Gripole-Spine, di un edificio moderno per trasferirvi tutti i depositi attualmente stipati in spazi inadeguati.

– L’Ecomuseo Batana, che vanta lo status di bene culturale iscritto nella lista del patrimonio mondiale immateriale dell’UNESCO.

– Banda di ottoni, Majorettes rovignesi, SAC („F. Glavinić“, „M. Garbin“, „S. Žiža”),  altre associazioni culturali, cori, tradizioni musicali rovignesi e in particolare la bitinada, il dialetto rovignese, il dialetto ciacavo di Villa di Rovigno e il balun

– Siti storico-archeologici di Moncodogno, Monsego, Turnina, Vistrum, Saline, Monfiorenzo, patrimonio d’arte sacra (chiesette campestri, l’organo di Santa Eufemia), il patrimonio librario delle biblioteche rovignesi, lo sviluppo di progetti editoriali e di produzione di souvenir autoctoni e tradizionali di particolare importanza per la città

– Continueremo a creare le condizioni per la costruzione e il passaggio delle attuali sedi e degli spazi dedicati alla cultura a uno standard superiore (teatro „Antonio Gandusio“, biblioteca civica „M. Vlačić Ilirik“, Museo della città di Rovinj-Rovigno, Centro multimediale, „Casa della cultura a Villa di Rovigno“, palco estivo).

– Dedicheremo particolare attenzione all’ampliamento della biblioteca civica   con le risorse dell’Unione Europea.

2021-03-26T11:06:45+00:00
Go to Top