NOVI KOMUNALNI STANDARDI – NUOVI STANDARD COMUNALI

Odvodnja

U mandatu koji je na izmaku, izgradili smo dugo očekivanu mrežu odvodnje za naselja Borik, Bolničko naselje, Montepozzo, Gripole i Rovinjsko Selo uz sanaciju svih kopnenih i obalnih kolektora i obnovu crpnih stanica. Radovi su okončani tijekom 2019. godine te s ponosom možemo potvrditi da je naš grad dostigao cilj od 99% priključenih objekata.

U ovom mandatu dovršit ćemo i izgradnju novog uređaja za obradu otpadnih voda Cuvi kao i postrojenja za sušenje i biološku obradu muljeva iz uređaja. Unutar nekoliko godina, posebno izgradnjom uređaja za predtretman otpadnih voda tvornice Mirna, postali smo jedan od gradova s najvišim ekološkim standardima u zaštiti priobalja  u Hrvatskoj.

Komunalni standardi

Nastavit ćemo s projektima oživljavanja gradske tržnice i gradske ribarnice sredstvima Europske unije, kao i na nastavku uklanjanja svih arhitektonskih barijera na području našeg grada koji invalidima onemogućavaju nesmetano i slobodno kretanje na javnim prostorima.

I dalje ćemo unapređivati sustav gradskih parkirališta i razvijati manja parkirališta u gradskim i prigradskim naseljima, osobito u zoni Borika, Bolničkog naselja i zoni Centener.

Izmjenama Generalnog urbanističkog plana omogućili smo izgradnju novog autobusnog kolodvora na Concetti, za što su projekti i dozvole spremni, a u sklopu kojeg će se razviti i parkirna garaža s dodatnim poslovnim prostorima za naše obrtnike i poduzetnike.

Kroz manje projekte uređenja i obnove u Južnoj luci osigurat ćemo bolje i adekvatnije korištenje vezova i lučkih kapaciteta.

GLAVNI PRAVCI DALJNJEG KOMUNALNOG RAZVOJA

Komunalna infrastruktura i opremljenost

Dovršit ćemo sanaciju i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacijske mreže u naseljima Salteria 1 i 2, ulici Carducci te ulicama V. Širole Pajo, Marije Macana, Centener, Valbruna istok.

Dovršit ćemo moderan pročistač 3. stupnja pročišćavanja sa sredstvima Europske unije.

U sklopu odlagališta Lokva Vidotto izgradit ćemo postrojenje za obradu i sušenje mulja iz uređaja čime ćemo zaokružiti procese obrade otpadnih voda.

Nastavit ćemo unapređivati prometnu infrastrukturu kroz obnovu prometnica po gradu.

Izgradit ćemo novi kružni tok u ulici Lamanova kao i  novi kružni tok  Gimnazija.

Sustavno ćemo uklanjati arhitektonske barijere.

Dovršit ćemo biciklističke trake prema Valalti, izgradit ćemo nove biciklističke staze/trake do naselja Monsena, Štanga i Rovinjskog Sela. Projektirat ćemo nove trake/staze od naselja Cocaletto do Istarske ulice.

Dovršit ćemo nogostup na koridoru Gripole-Monfiorenzo-Štanga, sanirati nogostupe i uvesti javnu rasvjetu po potrebi.

Izgradit ćemo niz manjih parkirališta u naseljima kao podršku turističkom poslovanju i smanjivanju ljetnih prometnih gužvi i to na lokaciji Lamanova, Bošket, Centener, i Cuvi (ulaz na plažu).

Zadržat ćemo gradsku tržnicu i ribarnicu u centru grada, uz očuvanje rovinjskih tradicijskih vrijednosti i duha.

Dovršit ćemo započetu energetsku obnovu cijelog gradskog sustava javne rasvjete kroz ESCO ekološki model.

Nastavit ćemo s obnovom kanalizacijske mreže i popločenja ulica na području povijesne jezgre.

Škver i luka

– Uz pomoć strukturnih fondova Europske unije započet ćemo s projektom obnove  Južne luke u dijelu komunalnih vezova i započeti drugu fazu izgradnje lukobrana Katarina, čime ćemo stvoriti preduvjete za sigurnije sidrenje i privez brodica u tom dijelu grada, uz adekvatnu zaštitu od klimatskih promjena.

Gradska groblja

– Nastavit ćemo s uređenjem i sanacijom gradskih groblja u Rovinju-Rovigno i Rovinjskom Selu. Dovršili smo projekt uređenja parkirališta, pristupa i ceste za rovinjsko gradsko groblje. Preostalo je dovršenje šetnice i stepeništa prema ulazu. Ovim projektom zaokružit će se dugogodišnja ulaganja u gradsko groblje u Rovinju-Rovigno. U Rovinjskom Selu započet ćemo s dugo očekivanom sanacijom potpornih zidova groblja.

Zaštita prostora

-Prostornim i urbanističkim planovima zaustavili smo nekontrolirano širenje grada i sačuvali naš prostor. Dodatne povoljnije uvjete za gradnju, rast i razvoj našim građanima i gospodarstvu omogućit ćemo novim Izmjenama i dopunama Prostornog i Generalnog urbanističkog plana. U mandatu od 2021. do 2025. godine, u suradnji s građanima i gospodarstvom, radit ćemo na izradi i donošenju slijedećih prostornih planova:

Vi. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Rovinja-Rovigno (2021.-2022.).

Iv. Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rovinja-Rovigno (2023.-2024.).

Upu Lacosercio zapad (2021.-2022.).

Upu Štanga istok (2021.-2022.).

Upu Lacosercio – Lamanova (2022.-2023.).

Upu gospodarska zona Turnina (urb. Preobrazba) (2022.-2023.).

Upu Tvornica duhana Rovinj (URBANA PREOBRAZBA) (2023.-2024.).

Upu Cocaletto (2023.-2024.).

Upu TN Polari Villas Rubin.

I dalje ćemo aktivno nastaviti raditi na zaustavljanju bespravne gradnje na poljoprivrednom zemljištu na području našega grada.

Drenaggio delle acque reflue

Nel mandato che è agli sgoccioli abbiamo costruito la tanto attesa rete di drenaggio delle acque reflue per gli abitati di Borik, Abitato dell’Ospedale, Montepozzo, Gripole e Villa di Rovigno, e inoltre abbiamo riabilitato tutti i collettori d’entroterra e costieri e ristrutturato le stazioni di pompaggio. I lavori sono terminati nel 2019 e possiamo asserire con orgoglio che la nostra città ha raggiunto l’obiettivo del 99% di edifici allacciati.

In questo mandato completeremo anche la costruzione del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue di Cuvi e dell’impianto di essiccazione e trattamento biologico dei fanghi residui. Nell’arco di pochi anni, in particolare grazie alla costruzione dell’impianto di pretrattamento delle acque reflue della fabbrica Mirna, siamo diventati una delle città con i massimi standard in materia di tutela ambientale della fascia costiera.

Standard dei servizi comunali

Continueremo con i progetti di rivitalizzazione del mercato e della pescheria cittadini mediante risorse dell’Unione Europea, ma anche con la rimozione di tutte le barriere architettoniche che, nel territorio della nostra città, impediscono ai disabili muoversi indisturbatamente e liberamente nelle aree pubbliche.

Continueremo a migliorare il sistema di parcheggi cittadini e sviluppare parcheggi di piccole dimensioni nei quartieri urbani e periurbani, in particolare nella zona di Borik, dell’Abitato dell’Ospedale e della zona di Centener.

Con le modifiche del Piano Urbanistico Generale abbiamo gettato le basi per la costruzione della nuova autostazione di Concetta, che ospiterà anche un parcheggio coperto e altri locali commerciali per i nostri artigiani e imprenditori, e i relativi progetti e permessi sono già pronti.

Con piccoli progetti di sistemazione e ristrutturazione del porto meridionale assicureremo un utilizzo più efficiente e opportuno degli ormeggi e delle capacità portuali.

LINEE PRINCIPALI DI ULTERIORE SVILUPPO DEI SERVIZI COMUNALI

Infrastruttura e dotazioni comunali

– Ultimeremo la riabilitazione e la costruzione della rete fognaria per lo scarico di acque fecali e meteoriche negli abitati di Salteria 1 e 2, in via Carducci e nelle vie V. Širola Pajo, Marija Maretić e Milan Macan, a Centener e a Valbruna est.

– Completeremo il moderno depuratore per la depurazione di 3° grado con le risorse dell’Unione Europea.

– Nel complesso della discarica di Laco Vidotto costruiremo un impianto per il trattamento e l’essiccazione dei fanghi residui, che ci permetterà di completare il processo trattamento delle acque reflue.

– Continueremo a migliorare l’infrastruttura viaria con la ristrutturazione delle arterie di circolazione urbana.

– Costruiremo la nuova rotatoria di via Lamanova e la nuova rotatoria del Ginnasio.

– Elimineremo sistematicamente le barriere architettoniche.

– Ultimeremo le piste ciclabili verso Valalta, costruiremo nuove/i piste/percorsi ciclabili fino agli abitati di Monsena, Stanga e Villa di Rovigno. Progetteremo nuove/i piste/percorsi ciclabili dall’abitato di Cocaletto fino a via dell’Istria.

– Ultimeremo il marciapiede del corridoio Gripole-Monfiorenzo-Stanga, ripareremo i marciapiedi e installeremo l’impianto di illuminazione pubblica ove necessario.

– Costruiremo una serie di piccoli parcheggi negli abitati, a sostegno dell’attività turistica e del decongestionamento del traffico nel periodo estivo negli abitati di Lamanova, Bošket, Centener e Cuvi (ingresso della spiaggia).

– Lasceremo in centro il mercato e la pescheria cittadini, conservando così lo spirito e i valori tradizionali rovignesi.

– Termineremo la riqualificazione energetica dell’intero sistema cittadino di illuminazione pubblica attraverso il modello ecologico ESCO.

– Continueremo a ristrutturare la rete fognaria e la pavimentazione delle vie del centro storico.

Lo squero e il porto

– Con l’aiuto dei fondi strutturali dell’Unione Europea daremo l’avvio al progetto di ristrutturazione degli ormeggi comunali nel porto meridionale e alla seconda fase della costruzione del frangiflutti di Santa Caterina, gettando così le basi per una maggiore sicurezza delle imbarcazioni che effettuano operazioni di ancoraggio e ormeggio in tale zona della città, offrendo inoltre un’opportuna protezione da condizioni meteorologiche estreme.

Cimiteri cittadini

– Continueremo a ristrutturare e sistemare i cimiteri cittadini di Rovinj-Rovigno e Villa di Rovigno. Abbiamo terminato il progetto di sistemazione del parcheggio, della via di accesso e della strada che porta al cimitero cittadino rovignese. Rimane ancora l’ultimazione della passeggiata e della scala che porta all’ingresso. Questo progetto coronerà un lungo periodo di investimenti nel cimitero cittadino  di Rovinj-Rovigno. A Villa di Rovigno daremo avvio alla tanto attesa ristrutturazione dei muri di sostegno del cimitero.

Tutela del territorio

Con i piani urbanistici e d’assetto territoriale abbiamo fermato l’espansione incontrollata della città preservando il nostro territorio. Offriremo ai nostri cittadini e alle imprese ulteriori condizioni convenienti per l’edilizia, la crescita e lo sviluppo attraverso le nuove Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto territoriale e del Piano urbanistico generale. Nel mandato dal 2021 al 2025, in collaborazione con i cittadini e imprese, lavoreremo alla predisposizione e l’adozione dei seguenti piani di assetto territoriale:

1. VI Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto territoriale della città di Rovinj-Rovigno (2021-2022)

2. IV Modifiche e integrazioni del Piano urbanistico generale della città di Rovinj-Rovigno (2023-2024)

3. Piano regolatore Lacosercio ovest (2021-2022)

4. Piano regolatore Stanga est (2021-2022)

5. Piano regolatore Lacosercio – Lamanova (2022-2023)

6. Piano regolatore area economica Turnina (riqualificazione urbana) (2022-2023)

7. Piano regolatore Fabbrica tabacchi Rovigno (RIQUALIFICAZIONE URBANA) (2023-2024)

8. Piano regolatore Cocaletto (2023-2024)

9. Piano regolatore VT Polari Villas Rubin

Continueremo ad adoperarci attivamente per fermare l’edilizia abusiva che interessa i terreni agricoli nel territorio della nostra città.

2021-03-26T11:08:03+00:00
Go to Top