ODRŽIVI TURIZAM – TURISMO SOSTENIBILE

Rovinj-Rovigno je destinacija koja svojom prirodnom, povijesnom i kulturnom baštinom privlači veliki broj gostiju. Nastavljamo dalje razvijati njegovu prepoznatljivost u skladu s novim vrijednostima i održivim turizmom. Turistička zajednica i svi sudionici turističke ponude moraju biti složni u kreiranju nezaboravnih doživljaja, vrhunske kvalitete usluge te jedinstvenog turističkog proizvoda. To nam je dužnost i obveza – stvarati Rovinj-Rovigno prepoznatljiv po očuvanom ambijentu, tradicijskim vrijednostima, ljubaznosti i toplini u pružanju usluga, posebnom šarmu i ljepoti.

Nastavit ćemo stvarati turizam koji će biti jedan od glavnih generatora zapošljavanja, rasta i razvoja našeg grada sukladno smjernicama dosadašnjeg Master plana i novim Razvojnim planom turizma, u suradnji javnog i privatnog sektora. Uz rovinjske turističke tvrtke koje su naši najveći ulagači u narednom razdoblju pokrenut ćemo razvojne projekte i nova ulaganja. To će doprinijeti ne samo produljenju turističke sezone već će izgraditi temelje za razvoj novih poduzetničkih djelatnosti vezanih uz turizam. Nove poduzetničke djelatnosti generirat će radna mjesta koja će biti neovisna o turističkoj sezoni, ali nadasve dopunjavati ponudu i rovinjski turistički proizvod. Zaštita teritorija mora nam biti prioritet koji ćemo provoditi kroz mudru i konstruktivnu prostorno-plansku politiku te načela pametnog razvoja. Odlučno nastavljamo s aktivnostima usmjerenim zaštiti našeg prostora, osobito od bespravne gradnje.

GLAVNI PRAVCI DALJNJEG RAZVOJA TURIZMA

Uređenje i zaštita prostora

Aktivno ćemo pratiti turistički razvoj i njegovu održivost kroz prostorno-plansku dokumentaciju.

Nastavit ćemo s obnovom i uređenjem naše park šume Punta Corrente, Cuvi i Škarabe.

Dodatno ćemo urediti  i opremiti gradske plaže, posebno zonama Valsavie-Valdibora i Cuvi, osigurati im adekvatne pristupe, nove sadržaje i kvalitetne sanitarno-higijenske uvjete.

Osmislit ćemo i razvijati nove gradske parkove (Punta Muccia-Park bolnice, Park Lamanova, Park Hrvatskih branitelja, Park Mondelaco, Park vode Cuvi, Park cocaletto)  urbane šume i zelene površine.

Izgradit ćemo potpuno novu gradsku šetnicu u nastavku projekta sjeverne luke sve do zgrada bivše željezničke stanice.

Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih turističkih proizvoda

Nastavit ćemo se brinuti o istraživanjima i valorizirati arheološka nalazišta Moncodogno i Monsego s ciljem stvaranja nove kulturne ponude za građane i turiste.

Nastavit ćemo valorizirati tradicijske i autohtone kulturne vrijednosti putem Zavičajnog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, Eko-muzeja i ustanove  „Kuća o batani“. Kreirat ćemo nove turističko kulturne atrakcije kao što su toranj Gradskog sata i obnovljene orgulje Crkve sv. Eufemije iz XVII stoljeća. Nastavit ćemo sanaciju partera oko crkve, započeti obnovu unutrašnjosti crkvenog zvonika sv. Eufemije, sanaciju stubišta u tornju i ugradnju dizala.

Nastavak gradnje nogostupa Gripoli-Štanga i povezivanja sa biciklističkom trakom do naselja Štanga čime će se zaokružiti vanjski prsten pješačko biciklističke komunikacije oko Grada.

Nastavit ćemo razvijati nove biciklističke trake i sportske koridore prema Monseni, dovršit ćemo traku u 3. fazi na cesti Grad-Valalta, te ćemo započeti s izgradnjom biciklističke staze/trake prema Rovinjskom Selu. Projektirat ćemo i ishoditi dozvole za biciklističku traku naselje Cocaletto-naselje Štanga.

Započet ćemo s izgradnjom turističke zaobilaznice Mrzla vala-kružni tok Tugurio kao i zaobilaznice stancija Babić-cesta za Monsenu čime će se bitno olakšati cirkulacija prometa u ljetnim mjesecima.

Uključit ćemo se u veliki županijski projekt posjetiteljskog parka Limski kanal – Limska draga.

Podržavat ćemo organizaciju velikih događaja.

Nastavit ćemo s razvojem i poboljšanjem turizma kružnih putovanja. Zajedno s Lučkom upravom unaprijedit ćemo dodatne sadržaje i uvjete rada vezane za ovaj segment turizma.

Zalagat ćemo se za stvaranje prihvatljivih uvjeta za realizaciju javnog, otvorenog, gradskog golf igrališta na području Grada kao značajnog sadržaja za podizanje turističkog rejtinga grada i produženja turističke sezone.

Zajedno sa našim Udruženjem obrtnika i ugostitelja nastojat ćemo definirati uvjete za ugostiteljske terase kojima bi se osigurali novi estetski i funkcionalni elementi, dostojni grada s pet zvjezdica.

Rovinj-Rovigno è una destinazione che attira un grande numero di ospiti con il suo patrimonio naturale, storico e culturale. Continuiamo a sviluppare la sua riconoscibilità in armonia con i nuovi valori e il turismo sostenibile. L’Ente per il Turismo e tutti i soggetti partecipanti all’offerta turistica devono essere uniti nel creare esperienze indimenticabili, servizi di qualità eccellente e un prodotto turistico unico. Per noi questo è un dovere e un obbligo: creare una Rovinj-Rovigno riconoscibile per il suo ambiente intatto, i valori tradizionali, la gentilezza e il calore nel fornire i servizi, la particolarità del suo fascino e della sua bellezza.

Continueremo a creare un turismo che sarà uno dei principali generatori di occupazione, crescita e sviluppo per la nostra città, come previsto dagli orientamenti del vecchio Master Plan e del nuovo Piano di Sviluppo del Turismo, in collaborazione con il settore pubblico e privato. Insieme alle imprese turistiche rovignesi, che sono i nostri investitori principali, prossimamente avvieremo dei progetti di sviluppo e dei nuovi investimenti. Così contribuiremo non solo a prolungare la stagione turistica, ma anche a gettare le basi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali legate al turismo. Le nuove attività imprenditoriali genereranno posti di lavoro indipendenti dalla stagione turistica, ma soprattutto completeranno l’offerta e il prodotto turistico rovignese. La tutela del territorio marino deve essere una priorità che porteremo avanti mediante una politica di pianificazione territoriale saggia e costruttiva e i principi dello sviluppo intelligente. Portiamo avanti, risolutamente, le attività mirate alla tutela del nostro territorio, soprattutto quelle contro l’abusivismo edilizio.

LINEE PRINCIPALI DI ULTERIORE SVILUPPO DEL TURISMO

Sistemazione e tutela del territorio

– Seguiremo attentamente lo sviluppo turistico e la sua sostenibilità attraverso la documentazione di pianificazione territoriale.

– Continueremo a rinnovare e sistemare i nostri parchi boschivi di Punta Corrente, Cuvi e Scaraba.

– Faremo ulteriori interventi di sistemazione e arredo delle nostre spiagge cittadine, soprattutto nelle zone di Valsavie-Valdibora e Cuvi, predisponendo delle vie di accesso adeguate, nuovi contenuti e buone condizioni igienico-sanitarie.

– Ideeremo e svilupperemo nuovi parchi cittadini (Punta Mucia-Parco dell’Ospedale, Parco di Lamanova, Parco dei Difensori Croati, Parco Mondelaco,  Parco del’Acqua di Cuvi, Parco di Cocaletto), boschi urbani e aree verdi.

– Costruiremo un lungomare cittadino completamente nuovo che partirà dal sito del progetto del porto settentrionale e raggiungerà gli edifici dell’ex stazione ferroviaria.

Sviluppo di prodotti turistici nuovi e miglioramento di quelli esistenti

– Continueremo ad avere a cuore le ricerche valorizzando i siti archeologici di Moncodogno e Monsego al fine di creare una nuova offerta culturale per i cittadini e i turisti.

– Continueremo a tenere alti i valori culturali tradizionali e autoctoni attraverso il Museo Civico, l’Università Popolare Aperta, l’Eco-Museo e istituzione “Casa della Batana”. Creeremo delle nuove attrattive turistico-culturali come la torre dell’orologio cittadino e l’organo ristrutturato della Chiesa di S. Eufemia del  XVII secolo. Continueremo i lavori di ristrutturazione della pavimentazione intorno alla chiesa, avvieremo il rinnovamento dell’interno della torre campanaria della Chiesa di S. Eufemia, la ristrutturazione del vano scale nella torre e l’installazione di un ascensore.

– Continueremo a costruire il marciapiede Gripole-Stanga e inoltre collegheremo i due abitati con una pista ciclabile, intervento che completerà l’anello esterno di circolazione ciclopedonale intorno alla città.

– Continueremo a sviluppare nuove piste ciclabili e percorsi sportivi verso Monsena, ultimeremo la terza fase della pista lungo la strada che porta dal centro verso Valalta e inizieremo a costruire la pista/il percorso ciclabile verso Villa di Rovigno. Cureremo la progettazione e l’ottenimento dei permessi per la pista ciclabile fra gli abitati di Cocaletto e Stanga.

– Inizieremo a costruire la tangenziale turistica Mrzla vala-rotatoria Tugurio e la tangenziale stanzia Babić-strada per Monsena, il che decongestionerà significativamente il traffico nei mesi estivi.

– Parteciperemo al grande progetto regionale del parco visitatori Canale di Leme – Draga di Leme.

– Sosterremo l’organizzazione di grandi eventi.

– Continueremo a sviluppare e potenziare il turismo crocieristico. Insieme all’Autorità Portuale miglioreremo i contenuti e le condizioni di lavoro in questo segmento del turismo.

– Ci impegneremo a creare condizioni accettabili per costruire sul territorio della città un campo da golf cittadino, pubblico e di tipo aperto, al fine di scalare le classifiche delle più prestigiose città turistiche e prolungare la stagione turistica.

– Insieme alla nostra Associazione degli Artigiani e dei Ristoratori cercheremo di definire dei requisiti per le terrazze dei pubblici esercizi, che potrebbero introdurre nuovi elementi decorativi e funzionali degni di una città a cinque stelle.

2021-03-26T11:08:58+00:00
Go to Top