RAZVOJ I ZAŠTITA POVIJESNE JEZGRE – SVILUPPO E TUTELA DEL CENTRO STORICO

Nastavit ćemo štititi i obnavljati jedinstvenu rovinjsku povijesnu jezgru sukladno svim pravilima konzervatorske struke istovremeno oživljavajući strukture koje će biti prilagođene zahtjevima suvremenog života. Povijesno-kulturna starogradska jezgra predstavlja prepoznatljiv motiv dolaska milijuna turista no i neprocijenjivo blago svih naših sugrađana. Uz arhitektonsko-urbanu jedinstvenost, sačuvat ćemo i njezinu stambenu funkciju te gospodarsku osnovu. Započet ćemo s obnovom i uređenjem Trga kao i razradu novog efikasnijeg sustava poticaja i potpora za obnovu starogradskih fasada i krovova. U sustav će se moći uključiti javni i privatni objekti. Prioritet će nam biti saniranje neiskorištenih gradskih nekretnina koje će postati novi generatori gospodarskog i društvenog napretka. Planirana je sanacija prostora bivšeg restorana Školjka, Lanterne i bivšeg Hotela Rovinj u skladu s namjenama prostora uz maksimalnu zaštitu kulturno povijesne cjeline.

GLAVNI PRAVCI DJELOVANJA U CILJU ZAŠTITE STAROGRADKSE JEZGRE

Započet ćemo s obnovom gradskog Trga i okolnih trgova.

Započet ćemo s projektom obnove kompletne infrastrukture (kanalizacija, oborinska odvodnja, vodovod, širokopojasna mreža) u povijesnoj jezgri u dijelu koji se odnosi na glavni trg kao i s uređenjem partera u zonama zahvata.

Nastavit ćemo obnavljati fasade i  krovišta.

Nastavit ćemo uređivati i sanirati crkvice na području povijesne jezgre u skladu s preporukama konzervatora.

Nastaviti ćemo s projektom obnove rasvjete  crkve Svete Eufemije.

Nastavit ćemo obnavljati obalu i molove, posebno pristanište na otoku San Giovanni.

Nastavit ćemo s popločenjem asfaltiranih površina u starogradskom prostoru po uzoru na Careru.

Nastaviti ćemo s obnovom i rekonstrukcijom stubišta i satnog mehanizma glavnog gradskog sata.

Pristupit ćemo izgradnji spomenika Hrvatskim braniteljima.

Continueremo a proteggere e rinnovare l’impareggiabile centro storico di Rovinj-Rovigno rispettando le norme del settore del restauro, rivitalizzando anche quelle strutture che verranno adattate alle necessità della vita contemporanea. Il centro storico e culturale della città rappresenta un evidente motivo di afflusso per milioni di turisti, ma anche un tesoro inestimabile per tutti i nostri concittadini. Oltre alla singolarità architettonica urbana, conserveremo anche la sua funzione abitativa e il sostrato economico. Inizieremo con la ristrutturazione e la sistemazione della Piazza, elaborando anche un nuovo e più efficace sistema di incentivi e sovvenzioni per il rifacimento delle facciate e dei tetti del centro storico, che prevederà l’inclusione sia di edifici pubblici che di quelli privati. Avremo come priorità il risanamento degli immobili cittadini inutilizzati, che genereranno nuovo progresso economico e sociale. È previsto il risanamento degli spazi dell’ex ristorante Školjka, dell’edificio Lanterna e dell’ex albergo Rovinj: un intervento improntato al rispetto della destinazione d’uso degli spazi e accompagnato dal massimo livello di tutela del complesso storico-culturale.

LINEE PRINCIPALI DI AZIONE PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO

– Inizieremo a ristrutturare la Piazza cittadina e le piazze circostanti.

– Avvieremo il progetto di rifacimento di tutta l’infrastruttura (fognatura, tubature di drenaggio delle acque meteoriche, acquedotto, rete a banda larga) nella piazza principale del centro storico e della pavimentazione nelle zone d’intervento.

– Continueremo a ristrutturare facciate e tetti.

– Continueremo a sistemare e risanare le chiese del centro storico in armonia con le raccomandazioni dei restauratori.

– Proseguiremo il progetto di rifacimento del sistema di illuminazione della chiesa di Santa Eufemia.

– Continueremo a ripristinare la riva e i moli, soprattutto il punto d’attracco sull’isola di San Giovanni.

– Nel centro storico continueremo a sostituire le superfici asfaltate con la pavimentazione in pietra, prendendo a modello via Carera.

– Continueremo a rinnovare e ricostruire il vano scale e il meccanismo dell’orologio cittadino principale.

– Avvieremo la costruzione del monumento ai difensori croati.

2021-03-26T11:07:16+00:00
Go to Top